Justeringer og nye muligheter for Helsekvartalet

Innhold

Utredninger og reguleringsarbeid har gitt nytt kunnskapsgrunnlag som ligger til grunn for at kommunestyret har vedtatt å gjøre justeringer i strategien for Helsekvartalet.

Helsekvartalet Total Web

To avgjørende faktorer er utredningene som viser at det er usikkerhet knyttet til kjøp av bygningene som Sykehuset i Vestfold eier og at Bane Nors båndlegging av grunnen under Helsekvartalet vanskeliggjør underjordisk parkering for både besøkende og ansatte.

Larvik kommune eier mye av eiendommen og bygningene, og har vært i dialog med sykehuset å kjøpe bygningene, men har ikke fått tilbakemelding.

Skal finne tomt til nye omsorgsplasser

Derfor foreslo kommunedirektøren i en politisk sak å bygge et nytt bygg for å erstatte både omgjøring av omsorgsboliger og etablering av de 64 planlagte sykehjemsplasser i Helsekvartalet. Hvor bygget kan ligge er under utredning.

Kunnskapsgrunnlaget viser betydelige usikkerhetsfaktorer som gjør at kommunedirektøren mente at det var nødvendig å komme tilbake til kommunestyret med forslag om andre løsninger enn det som opprinnelig var planlagt.

– Utredningen viser også at nye lokaler for legevakta er mulig i Helsekvartalet, men vil innebære flytting av beboere på “Løkka”, som er langtids institusjonsplasser for mennesker med rus og psykiske lidelser. Det er utfordrende å finne alternativet egnet sted, samtidig som dette er sårbare pasienter, forteller kommunalsjef for helse og mestring, Guro Winsvold.

Ved å plassere legevakt et annet sted, opprettholder kommuner disse plassene der de er i dag.

Saken ble behandlet første gang i hovedutvalg for helse, omsorg og mestring og formannskapet tidligere i oktober, og endelig behandlet 26. oktober.

Konsulentrapportene som endrer forutsetningene er i sluttfasen og vil bli lagt til saksutredningen når de er klare. Justeringene som berører institusjonsplasser i Helsekvartalet og plasseringen av den nye legevakta fremmes som egne saker.

Utredet og avklart muligheter

Ragne Farmen er prosjektutvikler for Helsekvartalet og forteller at kommunen har hatt en omfattende prosess det siste året for å utrede og avklare om muligheter for å utvikle Larvik sykehus og Helsehuset til Helsekvartalet.

– Den nye legevakta var også planlagt her, og reguleringen av Helsekvartalet har prioritert å finne egnet plassering av det nye bygget, sier hun.

Norconsult har gjennomført en mobilitetsanalyse for Helsekvartalet som viser at det er betydelig trafikk til og fra, med ca. 30 000 besøkende årlig.

– Rundt 18 000 av de 30 000 besøker legevakta årlig. Besøkende til legevakt bruker bil og taxi, og ikke kollektivtransport, forteller Farmen.

Helsekvartalet består

Larvik kommune vil jobbe videre med Helsekvartalet for å åpne opp mer for publikum.

– Byskogen korttid, hjemmetjenester, tjenestekontoret, helsestasjon for eldre og helsehjelpen som er i Helsekvartalet i dag, vil fortsette å være der, forteller prosjektutvikler Ragne Farmen.

For å sikre gode helsetjenester og god helse for fremtiden, ligger det et stort behov for å styrke kompetanse, innovasjon og jobbe med nye arbeidsmetoder.– Vi skal se på å bygge et simulerings- og ferdighetstreningssenter. Simulering kan gi realistisk trening på alle typer arbeidssituasjoner. og erfaringer viser at dette er en læringsform som gir læring og trygghet for den enkelte arbeidstaker, forteller Farmen, og legger til at Helsekvartalet og hagen skal åpnes opp for besøkende, og skape nye møteplasser.

Bakgrunn

De store prosjektene i Helse og mestring er knyttet til de langsiktige, strategiske veivalgene som er vedtatt i gjeldende temaplan fra 2019–2032. Hovedstrategien for å møte disse utfordringene er å rigge tjenester nærmest mulig den enkelte tjenestemottaker, og styrke nærmiljøene for at vi kan bo og leve så lenge som mulig i egen bolig i kjente omgivelser.

Samtidig er utviklingen av nye, fleksible heldøgns institusjonsplasser helt sentralt for å imøtekomme behovet for helse og omsorgstjenester.

Kommunestyret vedtok derfor i juni 2021 at det skulle etableres 108 nye institusjonsplasser i løpet av perioden 2022–2030, for hovedmålgruppe eldre med demenssykdom og andre aldersrelaterte helseutfordringer.

Vedtaket i kommunestyret

I kommunestyret 26. oktober vedtok politikerne å gi kommunedirektøren oppdrag å finne en egnet, bynær tomt for å etablere 96 nye heldøgns omsorgsplasser.

  • Det etableres 12 nye plasser i Tjølling i løpet av 2023
  • Omgjøring av omsorgsboliger på Stavern sykehjem utgår
  • Utbygging i Gamle Kongevei 25/Furuheim i perioden 2022–2025 utsettes
  • Etablering av 30 nye, fleksible døgnbaserte omsorgsplasser i Helsekvartalet ferdig til 2025/2026, og ytterligere 34 nye plasser i tidsrommet 2026–2030 utgår
Til toppen