Hverdagsrehabilitering

Innhold

Tidsbegrenset rehabilitering, hvor trening i hverdagslivets aktiviteter skjer hjemme hos deg.

Kort fortalt

 • Hverdagsrehabilitering er en tidsavgrenset, intensiv og tverrfaglig rehabilitering i hjemmet.
 • Et tverrfaglig team foretar systematisk kartlegging og du setter dine aktivitetsmål i samarbeid med teamet. 
 • Målene du har satt deg vil være utgangspunktet for rehabiliteringen.
 • Det tverrfaglige teamet jobber sammen med deg for å nå målene dine. 

Målgruppe

Personer over 18 år som:

 • Nylig har fått eller står i fare for å utvikle betydelige funksjonstap.
 • Har et potensiale til målbar bedring/har et rehabiliteringspotensiale.
 • Trenger tett, tverrfaglig oppfølging i hjemkomsten fra sykehus eller institusjon.
 • Har evne og vilje til å ta tak i egen situasjon støttet av et tverrfaglig hverdagsrehabiliteringsteam.
 • Bor hjemme og kan motta tjenester i hjemmet.

Om tjenesten

Vi kommer hjem til deg og bistår deg i å trene på det som er viktig for deg å klare selv i hverdagslivet. For å nå dine mål jobber vi tett sammen i en avtalt periode. Evaluering av framgang og justering av mål vil skje underveis.

Vi er et tverrfaglig team som består av ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier/hjelpepleier fra hjemmetjenesten jobber sammen hjemme hos deg.

Beskrivelse av forløpet

 • Vurdering for hverdagsrehabilitering
 • Planleggingsmøte med målsamtale og tester.
 • Oppfølging i hjemmet (gjennomsnittlig i 4 uker) med trening i forhold til dine mål og viktige daglige aktiviteter med ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og/eller hjemmetjenesten.
 • Midtveisevaluering etter 14 dager. Vurdere om å søke forlengelse.
 • Avslutningsmøte: Måloppnåelse, tester og veien videre.
 • Oppfølgingsbesøk 6 uker etter avslutning.

Slik søker du

Tjenestekontoret mottar og utreder søknader om kommunale helse- og omsorgstjenester. Ta gjerne kontakt med Tjenestekontoret gjennom Servicetorget (tlf. 33 17 10 10) for veiledning og hjelp til søknaden. 

Digital søknad om helse- og omsorgstjenester 

Manuell søknad om helse- og omsorgstjenester til utskrift (pdf)

Betaling

Tjenesten er gratis. 

Slik klager du

Du har rett til å klage hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått. Du kan klage dersom du er uenig i omfanget av vedtaket, eller hvis du har fått avslag på din søknad.

Klagen skal sendes til Tjenestekontoret for ny vurdering av saken. Dersom klagen ikke tas til følge, blir saken sendt videre til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark eller den lokale klagenemnda for endelig avgjørelse. Du kan ta kontakt med Tjenestekontoret eller Servicetorget for å få bistand til å utforme klagen.

Du kan også henvende deg til Pasient- og brukerombudet dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Kontakt

 • Tjenestekontoret Byskogveien 5, 3257 LARVIK
  • Telefon: 33 17 10 00 (telefontid 10.00-15.00)
Til toppen