Samarbeidsutvalget

Innhold

Samarbeidsutvalget i Valby barnehage består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen.

Samarbeidsutvalgets oppgaver

  • fastsette årsplan
  • uttale seg om saker som er av betydning for barnehagens indre liv
  • uttale seg om saker som er av viktighet for foreldrene
  • være et samordnende organ mellom foreldrene og barnehagen
  • arrangere sosiale sammenkomster som juletrefest og sommerfest

Samarbeidsutvalget 2019/2020

Samarbeidsutvalget består av fire personer. To foreldrerepresentanter og to ansatterepresentanter. Styrer har møte- og uttalerett, og fungerer som sekretær.

Hver foreldrerepresentant har også en vara, disse møter på alle møter i Samarbeidsutvalget.

Det holdes minimum to møter per barnehageår, et i høsthalvåret og et i vårhalvåret.

Verv Navn Telefon
Foreldrerepresentant/Leder Silje Johannessen  
Foreldrerepresentant Cecilie Heidelbarg  
Vara foreldrerepresentant Stine Marie Iversen  
Vara foreldrerepresentant Kaja Kvam Jenssen  
Ansattrepresentant Inger Ramsdalen  
Ansattrepresentant Mona Schau Carlsen  
Styrer/sekretær Jane Holhjem 45391184

 

Til toppen