Samarbeidsutvalget

Innhold

Samarbeidsutvalget i Styrvoll barnehage består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen.

Samarbeidsutvalgets oppgaver

  • fastsette årsplan
  • uttale seg om saker som er av betydning for barnehagens indre liv
  • uttale seg om saker som er av viktighet for foreldrene
  • være et samordnende organ mellom foreldrene og barnehagen

Samarbeidsutvalget 2021/2022 

Samarbeidsutvalget består av fire personer. To foreldrerepresentanter og to ansatterepresentanter. Styrer har møte- og uttalerett, og fungerer som sekretær.

Hver foreldrerepresentant har også en vara, disse møter på alle møter i Samarbeidsutvalget.

Det holdes minimum to møter per barnehageår, et i høsthalvåret og et i vårhalvåret.

Tabell over medlemmer av samarbeidsutvalget i Styrvoll barnehage, Larvik kommune
Verv Navn
Leder SU Mari Syrstad
Representant Ida Halvorsen
Vara Lillian Nervik
Vara Oddvar Bjørøen
Ansattrepresentant Norunn Lie
Ansattrepresentant
Tonje Carina Holt
Styrer/sekretær Heidi Skaug
Til toppen