Samarbeidsutvalget

Innhold

Samarbeidsutvalget i Styrvoll barnehage består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen.

Samarbeidsutvalgets oppgaver

  • fastsette årsplan
  • uttale seg om saker som er av betydning for barnehagens indre liv
  • uttale seg om saker som er av viktighet for foreldrene
  • være et samordnende organ mellom foreldrene og barnehagen

Samarbeidsutvalget 2020/2021

Samarbeidsutvalget består av fire personer. To foreldrerepresentanter og to ansatterepresentanter. Styrer har møte- og uttalerett, og fungerer som sekretær.

Hver foreldrerepresentant har også en vara, disse møter på alle møter i Samarbeidsutvalget.

Det holdes minimum to møter per barnehageår, et i høsthalvåret og et i vårhalvåret.

Verv Navn Telefon Epost
Leder SU Stian Skjerven    
Leder Foreldrerådet Mari Syrstad    
Vara Thea Morin Melås    
Vara Ida Halvorsen Engelstad    
Ansatt representant Norunn Lie    
Ansatt representant Tonje Carina Holt    
Styrer/sekretær Heidi Skaug    
Til toppen