Satsningsområder

Innhold

Bærekraftig utvikling, Livsmestring og helse og Realfag.

Bærekraftig utvikling

Mål: I Helgeroa barnehage har vi fokus på FNs bærekraftsmål. Vi tar ansvar for framtida gjennom bærekraftig utvikling. 

Rammeplanen sier:' "Barna skal lære å ta ansvar for seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det"

Hva gjør vi:

  • Gir barna gode naturopplevelser
  • Passer på naturen sammen med barna
  • Lærer oss viktige ting om natur og miljø
  • Er miljøvernere
  • Tar miljøvennlige valg
  • Jobber for god fysisk helse
  • Jobber for god psykisk helse
  • Viser raushet, godhet og omsorg
  • Bruker kortreist mat og ta sunne matvalg

Livsmestring og helse

Mål: I Helgeroa barnehage har vi fokus på livsmestring og helse ved å tilby et sunt og balansert kosthold, tilrettelegge for daglig fysisk aktivitet, og ved å bygge trygge relasjoner.

Kommunale barnehager skal ha ekstra fokus på livsmestring på livsmestring og helsefremmende arbeid i perioden 2017 – 2020.

Helsedirektoratet sier at regelmessig fysisk aktivitet er nødvendig for normal vekst og utvikling og god helse blant barn. Aktiviteter tidlig i livet legger grunnlaget for livslang bevegelsesglede. Barn bør være i fysisk aktivitet minst 60 minutter hver dag.

Personalet i Helgeroa barnehage er aktive voksne som setter i gang aktiviteter, deltar, leker og byr på seg selv. Vi er ute hver dag, i all slags vær, og barnehagen har et fantastisk uteområde. Vi vektlegger stor variasjon i aktiviteter. Inne legger avdelingene til rette for fysisk aktivitet tilpasset våre lokaler. I løpet av dagen skal også barna få mulighet til ro, hvile og avslapning.

I barnehagen serverer vi tre måltider daglig, og har fokus på sunt kosthold, måltidsglede og varierte smaksopplevelse. Vi følger Helsedirektoratets anbefalinger. Barna får medvirke i mat- og måltidsaktiviteter. De blir motivert til å spise sunn mat gjennom det mattilbudet de får i barnehagen. De voksne reflekterer og samtaler med barna om hvordan sunn mat kan bidra til god helse. Mange av de gode samtalene foregår rundt matbordet.

Rammeplanen kapittel 1: «Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverdi og forebygge krenkelse og mobbing. Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap.»

I Helgeroa barnehage legger vi derfor vekt på hvordan de voksne hver dag skal være gode, forutsigbare og trygge rollemodeller. Vi skal møte hvert enkelt barns behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse. Vi legger stor vekt på at barn og foreldre skal føle seg inkludert i et godt fellesskap i barnehagen.

VIS

Vennskap, Inkludering og Sosial kompetanse

MÅL: Helgeroa barnehage inkluderer alle, vektlegger vennskap og utvikler sosial kompetanse og gode relasjoner mellom mennesker.

VIS er et satsningsområde for skoler og barnehager i Larvik kommune. Det er et satsningsområde som skal forebygge mobbing i alle barnehager og skoler. Helgeroa barnehage deltar i dette viktige prosjektet, for at barna skal oppleve seg som en del av fellesskapet, ha gode venner i barnehagen og føle seg trygge og inkludert. Og ikke minst at vi skal unngå mobbing i barnehagen vår.

Realfag

Mål:

«I Helgeroa barnehage erfarer og utforsker barn og voksne realfag og digitale verktøy i lek og aktiviteter.»

I Helgeroa barnehage har vi gode erfaringer med å ha realfag som satsningsområde. Både barn og voksne synes det er et spennende tema. Vi fordyper oss i fagområdene: Antall, rom og form og Natur, miljø og teknologi.

Vi utforsker og undrer oss sammen med barna. Fysikk og kjemiforsøk har fått en spennende plass i barnehagen, og vi har vårt eget forskerrom. Barna møter ulike digitale verktøy som Smartboard, IPad, digitale forstørrelsesglass, GoPro kamera og PC, og får sine første erfaringen innenfor koding og programmering.

Helgeroa barnehage er så heldige at vi er med i prosjektet Realfagskommune sammen med 9 barnehager, og 9 barne- og ungdomsskoler. Sett i et samfunnsperspektiv, er det viktig at barn i barnehagealder opplever glede over realfagene, og blir nysgjerrige og vitebegjærlige. Barna vil bringe interessen med seg over i skolen, og barnehagen kan være med på å bidra til at det blir flere barn og unge som blir glade i realfagene.

Til toppen