Livsmestring og helse

Innhold

Dette er en viktig del av fagområdet Kropp, bevegelse , mat og helse.

Rammeplan

Rammeplanen beskriver også barnehagens ansvar og oppgaver i forhold til barnas psykiske helse, og hvordan vi bygger trygge relasjoner i barnehagen.

  • Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling.
  • Barnehagen skal ivareta barnas behov for fysisk omsorg, inkludert behov for ro og hvile.Barnehagen skal bidra til at barna opplever trivsel, glede og mestring ved allsidig bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt.
  • Barnehagen skal bidra til at barna opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer.
  • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan knytte seg til personalet og hverandre.
  • Barnehagen skal sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørlighet og trivsel i barnehagen.
  • Personalet skal møte alle barn med åpenhet, varme og interesse og vise omsorg for hvert enkelt barn.
  • Barnehagen skal ha stor fokus på å forebygge krenkelser og mobbing.
  • Måltider og matlagning i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner.
  • Gode vaner som som tilegnes i barnehagealder kan vare livet ut.
To gode venner

Fysisk aktivitet og bevegelse

Livsmestring og helse er et satsningsområde i Larvik kommunes barnehager. I Helgeroa barnehage har vi en egen plan for dette.

I forbindelse med satsningsområdet får barna tilbud om varierte aktiviteter ute og inne. Vi er ute hver dag, i all slags vær, og barnehagen har et fantastisk uteområde. Mandag, onsdag og fredag har avdelingene et ekstra ansvar for å tilby og legge til rette for aktiviteter. De voksne deltar aktivt i leken. Det kan være tradisjonsleker, ballek, dans, hinderløyper og vinteraktiviteter. Noen aktiviteter vil passe best for de yngste, noen for de eldste, og noen vil passe for alle.

Målet er å øke aktivitetsnivået, og gi barna bevegelsesglede og et positivt fellesskap der alle kan delta ut fra egne forutsetninger. Vi ser det er en fordel å tilby den samme aktiviteten flere ganger, det får barn som er mer forsiktige til å tørre å prøve. Aktivitetene er et bevisst valg for å gi barna mestringsfølelse, oppleve gleden det er å være fysisk aktiv, og for å oppmuntre til lek og vennskap på tvers av avdelingene.

Barnehagen har tilgang på gymsal på Berg skole, noe som gir oss enda større variasjonsmuligheter. Barna er på tur, og får bevege seg i ulikt terreng til ulike årstider. Inne legger avdelingene til rette for fysisk aktivtet tilpasset våre lokaler. I løpet av dagen skal også barna få mulighet til ro, hvile og avslapning.

Aketur
Strandtur

Kosthold og måltidsglede

I barnehagen serverer vi tre måltider daglig, og har fokus på sunt kosthold, måltidsglede og varierte smaksopplevelse. Barna medvirker i mat - og måltidsaktiviteter. Barna får frukt, grønt og/eller bær hver dag, og varme måltider i løpet av uka. Vi har månedlige tema for varm mat,- som fisk, kjøtt, korn, vegetar, supper. Dette gir barna nye smaksopplevelser. Barna får tilbud om vann eller lettmelk til måltidene. Ved bordet er vi opptatt av samtaler og den gode felleskapsfølelsen, som skal bidra til trivsel og mentalt velvære.

Vi følger Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer for Mat og måltider i barnehagen.
Barna vasker alltid hender før måltidene, og har god tid til å spise.
Barnehagen tar hensyn til barn som har særlige behov knyttet til mat og måltider.

Frukt i alle fasonger
Matlaging inne
Vi lager fisk
Matlaging ute

Omsorg, trygghet og gode relasjoner

Barnehagens personale har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt over for hvert enkelt barn, og møte barna med sensitivitet. En omsorgsfull relasjon er preget av nærhet, lydhørhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. Omsorgen skal prege hverdagslivet i barnehagen, og kommer til uttrykk når barna leker og lærer, i stell, måltider og påkledning, og ved å gi rom for ro og hvile.

I barnehagen får barna varierte utfordringer og meningsfylte aktiviteter. God omsorg styrker barns forutsetning for å utvikle tillit til seg selv og andre, gode relasjoner og til gradvis å ta større ansvar for seg selv og fellesskapet. Gode relasjoner mellom barn oppstår ofte i leken. Omsorg og trygge relasjoner har stor betydning for barns psykiske helse. Å gi barna mulighet til å gi hverandre omsorg, og til å ta imot omsorg, er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse og et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv.
Omsorg og trygghet er grunnlaget for lek og læring!

To barn sammen
På tur i skogen

På barnehagens side Trygg oppstart /Trygge overganger, kan dere lese mer om hvordan vi tilrettelegger for en trygg oppstart i barnehagen tilpasset det enkelte barn og den enkelte familie. Der er også beskrevet hvordan vi jobber for å trygge barna i overgangen mellom liten og stor avdeling, samt trygge overgangen til skolen.

På barnehagens side om VIS kan dere lese mer om hvordan barnehage jobber med vennskap, inkludering og sosial kompetanse. Barnehagen har også en egen plan for å forebygge mobbing.

Felles under telt
I NRK studio
Til toppen