Trygg oppstart - Trygge overganger

Innhold

Helgeroa barnehage samarbeider tett med Berg skole og SFO.

Trygg oppstart i barnehagen

I Helgeroa barnehage legger vi vekt på et godt samarbeid med foreldrene. Dette er viktig for å oppnå en størst mulig grad av trygghet og trivsel for både små og store. Gjennom ulike former for kontakt mellom foreldre og barnehage, ønsker vi å fremme et samarbeid bygget på åpenhet og gjensidig tillit og respekt. Ansatte og foreldre har et gjensidig ansvar for formidling av informasjon vedrørende barna.

Når barnet begynner i barnehagen

Så fort foreldre har takket ja til barnehageplass, begynner det viktige samarbeidet barnehage – hjem. Foreldre får brev og telefon fra barnehagen, og blir invitert på besøk.

Barns trygghet er noe vi i Helgeroa barnehage ser på som grunnleggende ved oppstarten. Vi arbeider for å være omsorgsfulle og trygge voksne både for barn og foreldre, og legger til rette for at oppstartsperioden skal skje i dialog med den enkelt. Da vil en god tilknytning oppstå. Rammeplanen presiserer at barnehagen skal, i samarbeid med foreldre, legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Det står videre at personalet skal sørge for tett oppfølging den første tiden, slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære. Se Rammeplanen kapittel 6: Overganger.

Barnehagen har en egen plan for hvordan vi tilrettelegger for en trygg oppstart.

Trygg overgang fra liten til stor avdeling

Alle foreldre får tilbud om overgangssamtale når barnet skal over fra liten til stor avdeling. Pedagoger fra begge avdelinger deltar. Hensikten er at barn og foreldre skal få en trygg og god start på ny avdeling, og at det utveksles informasjon og forventninger til overgangen. I forkant av overganger, har barnehagen en besøksplan for de barna det gjelder. Rammeplanen kapittel 6

Overgang innad i barnehagen

Barna som skal bytte avdeling begynner med korte besøk på de to store avdelingene fra tidlig på våren. Etter hvert som det blir avklart hvilken avdeling de skal begynne på, blir besøkende hyppigere og lengre. I starten har barna med seg en trygg omsorgsperson fra egen avdeling. Hensikten er å bli kjent med personalet og barna, utforske rom og leker som finnes der, og delta i samling og måltid. Omsorgspersonen fra liten avdeling, vil trekke seg unna når vi ser at barnet er klart for det. Det er viktig at overgangen skjer på barnas premisser og deres tempo.

Barn leker på gulvet

Trygg overgang til skolen

Helgeroa barnehage legger til rette for at barna skal få en trygg og god overgang til skolen.

Matteparken

Barnehagen følger Rammeplanens kapittel 6 om overganger, og Larvik kommunes plan for overgang barnehage – skole.
Rammeplanen kapittel 6 sier: Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og SFO. Barnehagen og skolen bør utveksle kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til de eldste barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen.

Vi samarbeider tett med Berg skole og SFO, og det er en av måtene vi legger til rette for en god overgang fra barnehage til skole. Dette skjer i samarbeid med foreldrene. I barnehagen snakker vi om skole, går på besøk til skolen/SFO og forbereder barna ved tilrettelagte aktiviteter. Barna skal få ta avskjed med barnehagen på en god måte, og glede seg til skolestart.

Det er viktig at skolebarna og barnehagebarna har kontakt med hverandre. Noen barn har søsken på skolen, og mange av skolebarna har gått i barnehagen tidligere. Vi har felles aktiviteter, både med 1. klasse og 5. klasse, og pedagogene på skolen og i barnehagen har egne samarbeidsmøter.

I Larvik kommune er det overordnede planer som beskriver hvordan overgangen fra barnehage til skole skal bli best mulig for barna. Barnehagen følger de retningslinjene og planene som er avtalt i Kvalitet i Oppvekst i Larvik kommune.

Skolebesøk
Øver på å skrive

Hvordan jobber vi med førskolegruppa i Helgeroa barnehage?

 • Førskolebarna får tilbud om 25 timers ART-kurs.
 • Førskolebarna får være med på skrivedans, som er forberedende for lese og skriveopplæring.
 • Førskolebarna deltar ukentlig i førskolegruppe, der de opplever fellesskapet og får oppgaver de løser sammen. Der er det rom for samtaler og refleksjon med pedagogen. De får også trening på konsentrasjon og selvstendighet.
 • Førskolebarna drar på tur til Farris Naturskole.
 • Førskolebarna er i PI-parken en uke i løpet av våren.
 • Førskolebarna får tilbud om vanntilvenning/svømming i uke 8.
 • I tillegg har de grupper spesielt tilrettelagt for gruppa, med turer, prosjekter, faglig innhold og sosialt fellesskap.
 • Førskolebarna har matteverksted sammen med 1. klasse.
 • Førskolebarna blir kjent i gymsalen der de har lek og fysisk aktivitet.
 • Aktivitetsdager med 5. klasse, som skal være faddere når førskolebarna begynner på skolen.
 • Besøk på skolen og SFO, og lek i skolegården våren før skolestart.
Pi-parken
Båttur
Til toppen