Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel ble egengodkjent 6.10.21

Kommuneplanens arealdel 2021-2033 - tilleggshøring 

Kommunestyret behandlet i møte 6. oktober 2021, jf. KST-sak 136/21 – Egengodkjenning av kommuneplanens arealdel 2021-2033. Bestemmelsene ble vedtatt med så store endringer at enkelte bestemmelser må ut på høring/offentlig ettersyn.

Følgende dokumenter har vært ute på høring/offentlig ettersyn:

Kommuneplanens arealdel 2021-2033

Kommuneplanens arealdel 2021-2033 ble egengodkjent av kommunestyret den 06.10.2021 jf. KST sak 136/21. Plankartet er rettsgyldig fra 06.10.21, med unntak av de områdene det er innsigelse til. Det ble avholdt mekling den 17.12.21 og 11.03.22. Innsigelsene det ble enighet om ble stadfestet av kommunestyret 23.03.22. 

Før man kan starte med å bygge på de nye utbyggingsområdene som er lagt inn i planen, må man dersom man skal bygge flere boliger eller hytter lage en reguleringsplan for området.

Når det gjelder bestemmelsene er bestemmelsene i svart skrift rettsgyldig fra 06.10.2021, mens bestemmelsene i rød skrift må på høring og vedtas i etterkant av dette. For bestemmelsene i rød skrift gjelder bestemmelsene fra 2015-2027 planen, dvs. enten tidligere KPA for Larvik kommune, tidligere KPA for Lardal kommune, tidligere KDP Svarstad, KDP Larvik by eller KDP Stavern by.

Det er laget linker til de gamle gjeldende bestemmelsene i de nye bestemmelsene, slik at alle bestemmelser er lette å finne.

De nye bestemmelsene vil bli fremmet til sluttbehandling i juni 2022. 

Plandokumenter og utredninger

Tidligere arealplaner

Områder med egne planer 

Larvik by og Stavern by dekkes via egne kommunedelplaner.

Kontakt

Til toppen