Kommunedelplan sykkeltrafikk i Larvik og Stavern

Innhold

Informasjon om kommunedelplan sykkeltrafikk i Larvik og Stavern.

Bakgrunn

Kommunedelplan for sykkeltrafikk er utarbeidet av Statens vegvesen Region sør i samarbeid med Larvik kommune. Planen er et ledd i Statens vegvesen sin satsning på tilrettelegging for økt sykling i byer og tettsteder med mer enn 5000 innbyggere, jfr. Nasjonal sykkelstrategi som er en del av Nasjonal transportplan.

Planen vil være et sentralt dokument for kommunen i årene som kommer i arbeidet med å utvikle sykkeltilbudet med høy kvalitet, slik at flere benytter sykkel i stedet for bil som transportmiddel. Mer sykling gir bedre helse for den enkelte, og det bidrar til bedre miljø dersom sykling erstatter bilreiser. Kommunedelplanen for sykkeltrafikk tar høyde for en betydelig økning i antall syklende i årene som kommer, og planen har en tidshorisont på 20 år.

Kommunestyret behandlet og vedtok kommunedelplan for sykkeltrafikk i Larvik og Stavern den 19.10.2011 (sak 125/11).

Vedtatte dokumenter

Temakart

Strekningene er markert i temakartet (like strekninger i temakart 1, 2 og 3) og er juridisk bindende strekninger for tiltak, jfr. planbestemmelsene §1, pkt1. Det vil si arealet linjene beslaglegger er ikke juridisk bundet opp, men linjene/strekningene som viser hovednett og lokalnett er juridisk bindende.

Det presiseres at temakart 3: Forslag til løsninger, ikke er juridisk bindende, men er å regne som veiledende.

Vedlegg

Til toppen