Kunngjøringer uke 43/2022

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Åpne møter uke 44

Ungdomsråd
Tirsdag 1.november kl. 17.00 til 18.30, Feyersgate 7

Høringer

ArkivsakID 22/1952: Kommunedelplan for Naturmangfold – Varsel om planoppstart og høring av planprogram. Høringsfristen er 16. januar 2023.

Se mer informasjon her

ArkivsakID 20/5205: Endring av detaljert reguleringsplan for Torstvedt syd (planID 202011) er lagt ut til høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 09. desember 2022.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 er forslaget utlagt til høring og offentlig ettersyn i Plandialogen 

Merknader til planforslaget sendes inn via elektronisk skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Godkjent endringer av reguleringsplaner

Planutvalget godkjente i møte 18. oktober 2022 mindre endringer av reguleringsplaner i henhold til plan og bygningsloven § 12- 14

  • ArkivsakID: 22/5738 Mindre endring av reguleringsplan for Berg oppvekstsenter (planID: 200951)
  • ArkivsakID: 22/8300 Mindre endring av reguleringsplan for Jahrehagen Hauskau (planID: 200930)

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark  innen 3 uker fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12 og forvaltningslovens § 32. Klagen sendes elektronisk via plandialogen eller skriftlig med henvisning til ArkivsakID til Larvik kommune, virksomhet Arealplan, Postboks 2020, 3255 LARVIK eller til postmottak@larvik.kommune.no.

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr. forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med virksomhet Arealplan etter at klagefristen er utgått for å få avklart om eventuell klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak.

Tilskudd

Søk om midler

Husk at frivillige organisasjoner som har fått innvilget søknad etter plan- og bygningsloven eller har igangsatt reguleringsarbeid, kan søke om å få tilskudd til utgifter.

Tilskudd til utgifter ved saksbehandlingsgebyr

Viktig informasjon 

Bli med på Frivilligbørs

Lørdag 12. november arrangerer Frivilligbørs, en møteplass hvor lokale bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter kan møtes og utveksle ønsker og ideer til samarbeid. Her bytter vi tjenester, ikke penger! Påmeldingsfristen er utvidet til 2. november.

Les mer om Frivilligbørs her

Fortell dine historier på "Folkesnakk"

Mandag 31. oktober gjenoppstår Agnes fabrikker for en kveld i Sliperiet. Vi vil høre dine historier!

Les mer om "Folkensakk"

Advokatvakt

Neste advokatvakt er torsdag 3. november i Feyersgate 7.

Les mer om advokatvakt

Ledige stillinger

  • Personvernombud
  •  Sykepleier/vernepleier
  • Avdelingsleder hjemmetjenesten
  • Avdelingsleder sykehjem
  • Faglig rådgiver

Publisert 27. oktober 2022.

Til toppen