Tilskudd til lag og foreninger som har hatt utgifter til saksbehandlingsgebyr ved byggesaker/reguleringssaker

Innhold

Formålet med tilskuddsordningen er å redusere den økonomiske kostnaden for frivillige lag og foreninger ved innvilgelse av tiltak etter plan- og bygningsloven eller reguleringsarbeid.

Tilskudd til lag og foreninger som har hatt utgifter til saksbehandlingsgebyr i forbindelse med byggesaker/reguleringssaker

Hvem kan søke?

For å kunne søke må søkeren være

  • en frivillige organisasjon som er registrert i Frivillighetsregisteret
  • ha bankkontonummer registrert på organisasjonen
  • ha foreningsadresse og sine aktiviteter/tilbud i Larvik kommune

a) for byggesaker; ha fått innvilget søknad etter plan- og bygningsloven som de søker tilskudd.

Endelig vedtak eller saksnummer må legges ved søknaden.

b) for igangsatt reguleringsarbeid; dokumentere konsulentutgifter til relevante utredninger

eller

nødvendig konsulentbistand og/eller ha sendt inn et komplett forslag til reguleringsplan til politisk 1. gangs behandling som gebyrlegges etter vedtatt gebyrregulativ.

Tildelingen av tilskudd skjer én gang per år.

Søknadsfrist

Fristen for å søke er 1. november. 

Send inn søknad

Søkerne må skive en søknad og sende til Larvik kommunes postmottak, postmottak@larvik.kommune.no

Søknaden avgjøres administrativt av virksomhet byggesak eller virksomhet arealplan.

Alle søknader er offentlige og tilskudd kan kun utbetales en gang pr år pr lag/forening. Vedtaket er et enkeltvedtak med tre ukers klagefrist.

Innvilget tilskudd utbetales etter utløpet av klagefristen.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Cathrine Wærvågen, virksomhetsleder innbyggerkontakt og byggesak, e-post cathrine.wervagen@larvik.kommune.no eller telefon 93 23 44 64.

Til toppen