Kunngjøringer uke 10/2022

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.


Åpne møter uke 11/2022 

Formannskapet avholder møte onsdag 16. mars kl. 17.00-21.00 i Sliperiet

Viktig informasjon 

Kulturminner i Larvik - digitalt verksted

Tirsdag 22. mars kl. 18.00 - 19.30

Kommunen lager temaplan for kulturminner og stedskaping. Vi inviterer alle interesserte til digitalt verksted som del av planarbeidet.

Send påmelding til: kulturminner@larvik.kommune.no

----

Driftstilskudd til lag og foreninger 2022 

Lokale idretts- og friluftslivsforeninger, og frivillige organisasjoner med virksomhet innen kunst- og kulturfeltet, kan nå søke om kommunalt driftstilskudd for 2022.

SØKNADSFRIST: 15. mars.
Søknad fremmes på elektronisk søknadsskjema

Mer informasjon finner du her:
Tilskudd til idrett- og friluftslivsforeninger
Driftstilskudd til lag og foreninger innen kulturfeltet

Spørsmål rettes til Kultur og idrett v/ Silje Strømberg: silje.stromberg@larvik.kommune.no/98231947.

----

Skal du søke om aktivitetstilskudd?

Neste søknadsfrist er 15. mars.

Søk tilskudd 

Mer informasjon

----

Tilskudd til forskjønning i distriktene

Kommunestyret har bevilget kr 200.000,- i tilskudd til forskjønning i distriktene. Formålet med ordningen er å motivere lokale krefter til å ta ansvar for planting, rydding mm. i sitt nærmiljø.

 Vellag og andre frivillige lag og foreninger innenfor hele Larvik kommune kan søke.

Avgrensning og prioritering: 

 • Tilskudd kan gis til konkrete tiltak for forskjønning på offentlig tilgjengelige fellesområder.
 • Søknader fra distriktene prioriteres fremfor søknader fra sentrale strøk.
 • Tilskudd kan gis til tiltak som er påbegynt, gjennomført eller skal utføres inneværende år.
 • Tiltak som ikke er gjennomført prioriteres foran tiltak som allerede er utført.
 • Tilskudd til faktiske utgifter prioriteres fremfor tilskudd til arbeidstimer.
 • Søknader innkommet etter søknadsfristen blir ikke prioritert.
 • Søknader uten tilstrekkelige opplysninger og vedlegg vil bli avvist.

Tilskuddet betales ut etterskuddsvis. Før utbetaling må søker sende inn et regnskap for faktiske kostnader og utførte dugnadstimer, samt bildedokumentasjon som viser klart området før og etter gjennomførte tiltak.

Søknad med vedlegg sendes til: Larvik kommune, avdeling Park og friområder, Postboks 2020, 3255 Larvik  eller til postmottak@larvik.kommune.no

Søknaden skal være registrert hos oss innen 8. april 2022. 

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

 • Lagets/foreningens navn, adresse, kontaktperson, tlf.nr, e-postadresse
 • Beskrivelse av: 
  • Hvilke forskjønningstiltak som skal gjøres.
  • Hvor dette skal gjøres (kart/bildedokumentasjon).
  • Hvem som skal utføre forskjønningstiltaket.
  • Når dette skal gjøres.
  • Kostnadsoverslag (faktiske kostnader og antall dugnadstimer)

---

Ledige stillinger

 • Sykepleiere/vernepleiere
 • Kontaktperson, Barnevern
 • Helsefagarbeidere
 • Fagoverlege
 • Fagarbeider, Teknisk
 • Miljøterapeut

publisert 09.03.2022 

Til toppen