Gravetillatelse

Innhold

Informasjon om graveinstruks, gravetillatelse og arbeidsvarsling.

Ved graving i offentlig vei er det en rekke regler som må følges. Disse er bl.a. hjemlet i vegloven og skiltforskriften.

  • Veglovens §32 og §57 gir vegholder rett til å stille vilkår for graving, legging av kabler mm i offentlige veier og trafikkareal og innenfor veigrunn.
  • Skiltforskriften stiller krav til bl.a. offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger

Graveinstruks

Graving i veier og gater kan i anleggsperioden medføre ulemper i form av redusert trafikksikkerhet og framkommelighet. I tillegg kan gravingen medføre at veikapitalen forringes. Larvik kommune har derfor en graveinstruks som skal medvirke til en effektiv, hensynsfull og forutsigbar gjennomføring av gravearbeidene.

Gravetillatelse og arbeidsvarsling

Tiltakshaver/entreprenør skal søke om gravetillatelse før graving i offentlig vei igangsettes. Dette er nærmere beskrevet i graveinstruksen. Larvik kommune er tilknyttet en samordnet gravemeldingstjeneste. Alle henvendelser om gravearbeid skal rettes til Gravemeldingstjenesten/Geomatikk.

I tillegg til gravetillatelsen kreves arbeidsvarslingsplan for arbeid som kan påvirke trafikken på offentlige veger og parkeringsplasser. Ved gravinger som krever omlegging av trafikk kreves utarbeidet forslag til plan for trafikkavvikling. Trafikkavviklingsplanen er en del av arbeidsvarslingsplanen. Det kreves at de som skal utføre, eller være ansvarlig for å varsle arbeid på offentlig vei, kan dokumentere nødvendige kvalifikasjoner.

Krav og retningslinjer til varsling og sikring er beskrevet i Håndbok N301 Arbeid på og ved veg

Registrer gravemelding

Søknad og tidsfrister

Søknader sendes inn så tidlig som mulig.
Det må beregnes 3–7 arbeidsdager for behandling av mindre gravearbeider. Arbeider som krever trafikkavviklingsplan krever minimum to uker. Det tas forbehold om lengre behandlingstid ved store anlegg.

Når det foreligger en godkjent søknad plikter entreprenør å ta kontakt med veikontrollør Roy Daniel Larsen før arbeidet påbegynnes.

Søknader om graving i fylkes- og riksveger skal sendes til Statens vegvegsen.

Betaling

Ifølge revidert ledningsforskrift som trer i kraft den 1. januar 2018 kan veimyndigheten ikke kreve gebyr for kvalitetsforringelse eller fremtidige økte vedlikeholdskostnader som kan oppstå etter ledningsarbeider. Forringelsesgebyret bortfaller for gravesøknader som mottas etter 31.12.2017.

Gebyr 2018

Type gebyr Sum
Behandlingsrefusjon 1000
Arbeidsvarsling (godkjenning) 1000
Manglende ferdigmelding 3000
Utført kontroll 1000
Manglende gravetillatelse* 5000

*Ved gjentagende tilfeller (mere enn to ganger innenfor et år) skal det være mulig å øke gebyret til 10.000,-.

Container og stillas

Veglovens § 57 innskrenker allmennhetens bruk av vegområde. Det er forbudt uten tillatelse fra vegmyndigheten å legge eller plassere ting på annet sted enn der det er laget særskilt offentlig opplagsplass til slikt bruk.

For tillatelse til plassering av gjenstander på vei henviser Larvik kommune til Håndbok N301 Arbeid på og ved veg, avsnitt 3.7.3 Merking og plassering av containere og lignende på offentlig veg.

Tilsvarende bestemmelser finnes også i Forskrift om politivedtekter, Larvik kommune, Vestfold.

Kommunens ledningskart er gratis og fås ved henvendelse til Servicesenteret på tlf. 33171000 eller e-post til postmottak@larvik.kommune.no.

Til toppen