Forsøpling

Innhold

I forurensningslovens §28 står det at ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet. 

Forsøpling kan være gjenglemte gjenstander, skrot, ulovlige avfallsplasser, villfyllinger og bilkirkegårder på privat eiendom. Mye forsøpling kommer også fra hav og vassdrag, og havner på strender eller flyter rundt i havet. 

Det er krav i forurensningsloven om at de som forsøpler skal sørge for opprydding.

Du kan kontakte kommunen hvis du oppdager forsøpling, gå til “meld feil”, som du også finner på kommunens forside. Marker i kartet hvor det er og beskriv forsøplingen, legg gjerne ved bilder.

Ønsker du å rydde i naturen?
Få informasjon på våre nettsider eller besøk Hold Norge Rent  

Forsøpling kan medføre fare for forurensing og skade på dyr og mennesker

Ulovlige avfallsplasser som såkalte villfyllinger og lagerplasser for avfall kan medføre.

 • Forurensing av jord og vannforekomster: mange typer avfall inneholder miljøgifter eller andre helse- og miljøfarlige kjemikalier. Dette kan lekke ut til omgivelsene.
 • Lukt: noen typer avfall kan medføre luktproblemer.
 • Ulykker og helseskade: skade kan oppstå på dyr som ferdes i området eller barn som leker med hensatte maskiner, bilvrak og skarpe gjenstander.
 • Redusert bruksverdi: forsøpling virker skjemmende og gir nedsatt trivsel for eventuelle brukere av området, for eksempel for turgåere forbi på sti.
 • Avfall som ligger over tid kan medføre forvitring og utslipp av mikroplast. 

Selv om forsøpling ikke nødvendigvis medfører forurensing eller direkte skade kan det følges opp fordi det virker skjemmende. 

Forbud mot forsøpling gjelder ikke bare på annen manns eller offentlig eiendom, men også på egen eiendom. Du må også på egen eiendom hindre forsøpling. 

Avfall som går til materialgjenvinning leveres gratis på gjenvinningsstasjonene for private husholdninger. Det er restavfallet man betaler for på gjenvinningsstasjonene. 

Hageavfall i naturen er også forsøpling

Hageavfall som kastes i grøfter eller naturen er også forsøpling. Den største faren ved å kaste hageavfall er å spre uønskede arter. Flere hageplanter står på fremmedartslista (før svarteliste) og fortrenger lokale arter. Håndter hageavfallet ditt forsvarlig, enten ved å kompostere i egen hage, eller levere til gjenvinningsstasjonen.

Skal du fjerne arter som står på Fremmed artslista håndteres dette som restavfall. 

Du kan enten levere dette gratis ved gjenvinningsstasjonene eller kaste det i restavfallsbeholderen hjemme.

Noen ting det er viktig å passe på:

 • Levere ved gjenvinningsstasjon:
  Plantene må kuttes i mindre biter og legges i gjennomsiktige plastsekker. Merk at disse sekkene ikke skal leveres sammen med annet hageavfall, men som restavfall. På denne måten sikrer vi at plantene ikke sprer seg, men at de går til forbrenning.
 • Kaste det i egen restavfallsbeholder:
  Dersom det er snakk om små mengder, kan dette samles i en vanlig avfallspose og legges i restavfallsbeholderen din hjemme. Det er viktig at du knytter posen godt igjen.

Forsøpling er ressurser på avveie

Forsøpling er ressurser på avveie, mye av avfallet kan gjenvinnes ved å utnytte avfall til råstoff for nye produkter. Ved å bruke materialet om igjen til nye produkter reduserer vi behovet for økt uttak av naturressurser og sikrer at naturressursene som alt er tatt ut får lenger levetid. Å gjenvinne avfall til nye råvarer krever mindre energi enn når vi utvinner råvarer fra naturen. Det som ikke kan gjenvinnes blir utnyttet til energi og varme.

Til toppen