Kommunale eiendomsgebyr

Innhold

Oversikt over hva vann, avløp og renovasjons tjenester koster pr eiendom.

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner.

Abonnement og forbruksgebyr

Alle abonnenter betaler abonnementsgebyr og forbruksgebyr for vann og avløp.

  • Boliger over 70 m2 betaler forbruksgebyr for 150 m3.
  • Boliger under 70 m2 betaler forbruksgebyr for 70 m3.
  • Fritidsboliger/hytter med innlagt vann betaler forbruksgebyr for 80 m3.
  • Fritidsboliger/hytter med vann fra vannpost betaler forbruksgebyr for 50 m3.
  • Abonnenter med vannmåler betaler forbruksgebyr for målt antall m3.

Når sendes regningen

Regninger sendes ut i 4 terminer i månedene, februar, mai, august, november.

Bolig over 70 m2

  Abonnement Forbruk Totaltu/mva Totalt inkl. mva.
Vann 1339 1452 2791 3489
Avløp 2309 1533 3842 4803
Renovasjon 0 1800 1800 2250
Sum 3648 4785 8433 10542

 Bolig under 70 m2

  Abonnement Forbruk Totaltu/mva Totalt inkl. mva.
Vann 1339 678 2017 2521
Avløp 2309 715 3024 3780
Renovasjon 0 1800 1800 2250
Sum 3648 3193 6841 8551

Fritidsbolig/hytte

Fra 1.1.2018 endrer vi faktureringsrutinene for kommunale eiendomsgebyr for fritidseiendommer i gamle Larvik kommune. Disse vil nå bli fakturert 4 ganger pr. år på lik linje med boliger og næringseiendommer, og ikke 1 gang pr. år som tidligere.
Fakturaene vil ha forfall 28. februar, 20. mai, 31. august og 20. november.

  Abonnement Forbruk Totaltu/mva Totalt inkl. mva.
Vann 1339 678 2017 2521
Vann fra vannpost 50m3 1339 484 1823 2279
Avløp 2309 715 3024 3780
Renovasjon 0 819 819 1024
Renovasjon helårs 0 1800 1800 2250

Andre bygg

Stipulert forbruk 500m3.

  Abonnement Forbruk stipulert Totaltu/mva Totalt inkl. mva.
Vann 1339 4840 6179 7724
Avløp 2309 5110 7419 9274

Målt forbruk

  Totalt u/mva Totalt inkl. mva
Vann fastgebyr 1339 1674
Vann målt forbruk pr m3 9,68 12,10
Avløp fastgebyr 2309 2886
Avløp målt forbruk pr m3 10,22 12,78
Abonnenter med vannmåler må også betale abonnementsgebyr for vann/avløp (se over).

Ekstragebyr

Måleravlesning/stengegebyr, når kommunen må lese av måleren eller stenge vannet. 

  Totalt u/mva Totalt inkl. mva.
Måleravlesning 600 750
Vannavstenging 500 625

Tilknytningsgebyr

  Vann Inkl. MVA Avløp Inkl. MVA
Boliger 6000 7500 10000 12500
Flerleilighetshus med fler enn 2 boenheter, pr. leilighet 3.000 3.750 5.000 6.250
Hytter 3.000 3.750 5.000 6.250
 
Driftsbygning 1. gangs tilknytning 4.000 5.000 6.000 7.500
Driftsbygning pr. m2 over 500 m2 10,00 12,50 15,00 18,75
 
Industri/handel o.l.
Bedrifter der det benyttes vann i produksjonen
1. gangs tilknytning inntil 500 m2 8.000 10.000 12.000 15.000
Pr. m2 på bygg over 500 m2 20,00 25,00 30,00 37,50
 
Bedrifter der det ikke benyttes vann i produksjonen (lager o.l.)
1. gangs tilknytning inntil 500 m2 4.000 5.000 6.000 7.500
Pr. m2 på bygg over 500 m2 10,00 12,50 15,00 18,75

Slamgebyrer

Tømming utenom rute betales etter faktura fra renovatør.

  Bolig Hytte
   Totalt u/mva  Totalt inkl. mva  Totalt u/mva  Totalt inkl. mva
 Slamavskillere, tømming hvert 2. år  727  908    
 Slamavskillere, tømming hvert år 3 m3 1453 1817  1512  1890
Slamavskillere, tømming hvert 4. år     378 473
Tette tanker, tømming hvert 2. år 3m3 662 828  757  947
Tette tanker, tømming hvert 2. år 6m3 1070 1337  1166  1458
Tette tanker, tømming 2 ganger hvert år 3m3 2646 3308    
Tette tanker, tømming hvert år 6m3 2141 2676    
 Tette tanker, tømming hvert 2. år 9m3      1750  2188
Deponigebyr 140 175 140 175
Ikke klargjort tanklokk, utsatt tømming 840 1050 840 1050
Kontrollgebyr avløp 140  175 140 175 
Til toppen