Oppgradering av vei, vann -og avløpsanlegg på Nanset

Innhold

Arbeidet med prosjekt «Nanset vest vei- vann og avløpsanlegg, etappe 1» starter i februar

Prosjektet omfatter Iver Jernskjeggs vei, deler av Parkveien, deler av Ibsens vei, deler av Bjørnsons vei, deler av Wergelands vei, deler av Gamle Kongevei og Skogveien, Nanset Alle.

Prosjektet omfatter oppgradering av eksisterende vei, vann -og avløpsanlegg. Hovedhensikt er utskifting av gamle rør for vann -og avløp, separering av avløpsledninger og utkobling av septiktanker. Samtidig vil alle hus i området bytte ut sine private vann- og avløpsledninger.

Veiene og fortauene vil få nytt belegg av asfalt og kantstein. Det skal i tillegg etableres langsgående p-plasser i Parkveien. LEDE har planer om å legge nye høyspentledninger i deler av gravetraseene.

Se kartutsnitt her

Prosjektet omfatter også anleggelse av fordrøyningsmagasin i Badeparken, sti av grus i parken samt planting av diverse trær og istandsetting av parken. Det er i tillegg planlagt parkbelysning langs tre alleen i parken. Fordrøyningsmagasin lages for å samle og forsinke overvann, dempe flomtoppene og redusere faren for flom nedstrøms. Den vil bli nedgravd og ligge minst 1 m under overflaten. Når arbeidene er ferdigstilt og plen etablert, vil det ikke ses noe på overflaten, med unntak av enkelte kumlokk.

Det vil bli utført ca. 1800 m komplette hovedgrøfter, 24 stk. spillvannskummer, 22 stk. overvannskummer og 15 stk. vannkummer.

Anleggsnavn: Nanset vest VVA-anlegg. Etappe 1

Byggherre: Larvik kommune

Prosjektleder: Elma Selimotic: elma.selimotic@larvik.kommune.no

Byggeleder: Einar Haukur Adalsteinsson (OPVC),tlf. 455 06 561, eiha@opverkis.no

VA stikkledninger: Robert Hove, tlf. 33 17 10 00, rørleggerkontrollør, e-post: robert.hove@larvik.kommune.no

Entreprenør: Entreprenør: H&K Sandnes AS v/daglig leder Rune Sandnes,
tlf. 900 43 724, rune@hk-sandnes.no

Prosjektleder Klaus Øyen: tlf. 911 44 455, klaus@hk-sandnes.no

Startdato: februar 2022.

Planlagt sluttdato: juni 2023.

Til toppen