Nytt vann- og avløpsanlegg Brunlanesveien-Strandebakken

Innhold

Nå starter arbeidet med etablering og oppgradering av vann- og avløpsanlegg Brunlanesveien-Strandebakken.

web_kartutsnitt.jpg

Gravearbeidet starter i uke 20 og prosjektet er planlagt ferdigstilt innen utgangen av november 2019. 

Prosjektet tar for seg etablering og oppgradering av vann- og avløpsanlegg i området nord og øst for avkjøringen til Strandebakken fra Brunlanesveien. 

Eksisterende vei og fortau i traseene skal gjenopprettes til opprinnelig stand. Deler av det nye VA-anlegget skal legges i områder hvor det ikke har vært VA-trasé tidligere. 

Følgende arbeid skal utføres: 

  • Ca. 650 meter ledningsgrøft for vann, spillvann og overvann
  • Gjenoppbygging av vei
  • Rydding av skog/vegetasjon
  • Opparbeidelse av anleggsvei
  • 2 stk vannkummer i betong
  • 16 stk spillvann- og overvannskummer i betong og PP
  • Ca. 550 meter med trekkerør som i hovedsak legges med i VA-trasé
  • Reetablering av berørte arealer
  • Arbeider med tilknytning til eksisterende kommunalt nett
  • Arbeider med private stikkledninger

Trafikk

En følge av arbeidene, kan være at deler av veibanen på Brunlanesveien bli redusert til et kjørefelt. Trafikken på Brunlanesveien kan da bli regulert med trafikklys i perioder.

Veien skal holdes åpen som normalt i perioden 15. juni til 15. august. 

web_flyfoto.jpg
Til toppen