Ny gang- og sykkelvei langs Helgeroveien

Innhold

Nå starter byggingen av ny gang- og sykkelveg fra Grevle utenfor Stavern og mot Helgeroa. Over seks kilometer med ny og trygg gang- og sykkelvei vil bidra til et langt hyggeligere sted å gå og sykle i fremtiden.

Dette skal vi bygge

Det skal etableres 6,7 kilometer ny gang- og sykkelveg langs fv.301 på strekningene Søndersrød-Berg og Skårabakken-Grevle i Larvik kommune. Det blir oppstart på den delen som ligger nærmest Stavern først, altså Skårabakken-Grevle.

Sykkelvei Web

Det har vært mye planleggingsarbeid på dette prosjektet, ikke nødvendigvis fordi det er komplisert å bygge gang- og sykkelveg, men fordi det er mange hensyn til jordvern i dette landskapet.  

I all hovedsak blir det en løsning med 1,5 meter bred grøft, og tre meter bred gang- og sykkelveg. På enkelte partier er det planlagt å bygge enda smalere med en såkalt «Stavernsløsning». Det betyr kantstein mot kjøreveg samt adskillelse med et belte av smågatestein og fortau. Dette gjøres fordi det enkelte steder er plassmangel. 

I tillegg skal vi bygge om 18 bussholdeplasser til busslommer. I retning Stavern får alle busslommene leskur og sykkelparkering. Det skal også bygges ny vegbelysning over en strekning på ca. 6,5 km til sammen. Gang- og sykkelvegen skal bygges på sydsiden av fylkesveien, altså på den siden som er nærmest fjorden.

Lokal entreprenør

I desember 2020 er entreprenør, Bjørn og Øyvind Tveter AS, i gang med å bygge den nye gang- og sykkelvegen. Dette blir en viktig åre for myke trafikanter på strekningen.

Samtidig skal Larvik kommune etablere nytt spillvannsanlegg på Foldvik. Dette inngår som en del av prosjektet og gjøres av samme entreprenør.

Når alt er ferdig vil det være gang- og sykkelvei på strekningene Søndersrød-Berg (ca. 2,5 km) og Skårabakken-Grevle (ca. 4,2 km).

Redusert fremkommelighet

Veien skal ikke stenges i byggeperioden, men det vil bli redusert fremkommelighet og lysregulering på det stedet arbeidet pågår til enhver tid. Lysreguleringen vil altså flytte seg etter hvert som arbeidsområdet flytter seg. 

Det vil være lurt å legge inn litt ekstra tid på denne strekningen i tiden som kommer, og vi håper alle respekterer anleggsområdet og ikke minst folkene som jobber der. De er tross alt på jobb for deg og meg. Når dette prosjektet er ferdig vil det utgjøre en stor forskjell for de fastboende, og ikke minst turistene som det er mange av i dette området.

Fakta om prosjektet

Lengde: ca. 6 710 meter med nye g/s
Finansiering:
Spleiselag mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune og Larvik kommune
Kostnadsramme: 90 millioner kroner
Start: Desember 2020
Antatt byggetid: ca. to år
Kommune: Larvik
Prosjekteringsleder:
Rune Gunnerød tlf. 992 92 872 e-post: rune.gunnerod@vtfk.no
Byggeleder:
Truls Are Tvedt Jacobsen tlf. 482 11 866 e-post: truls.jacobsen@vtfk.no

Til toppen