Larvik godkjent som trafikksikker kommune

Mandag 15. mars ble Larvik godkjent som «Trafikksikker kommune». Godkjenningsmøtet ble gjennomført av Trygg Trafikk med både ordfører, kommunedirektør og et bredt utvalg av representanter fra ulike kommunale sektorer tilstede.

Godkjenning Larvik Kommune 15.03.2021

 

I samarbeid med fylkeskommunene har Trygg Trafikk utarbeidet kriterier for godkjenningsordningen «Trafikksikker kommune». Alle kommunens sektorer må innarbeide disse kriteriene i sine planer for å bli godkjent. Larvik har arbeidet mot dette målet i snart et år, og levert veldig god dokumentasjon på at alle kriteriene er oppfylt.

Trygg Trafikk Logo

Tor Egil Syvertsen, rådgiver i Trygg Trafikk, region Vestfold og Telemark sier:

«Trafikksikker kommune er et av satsingsområdene i «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg». Vestfold og Telemark fylke har et uttrykt mål om at samtlige av fylkets kommuner skal godkjennes. Trafikksikkerhetsarbeid er ett viktig ansvarsområde for kommunene. For å lykkes er det avgjørende viktig at ansvaret er godt forankret i kommunens administrative og politiske ledelse»

Kommunen er arbeidsgiver, veieier, barnehage- og skoleeier, kjøper av transport-tjenester, og ansvarlig for beboernes helse og trivsel. Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt til å arbeide systematisk med trafikkulykkesforebyggende arbeid i alle sektorer.

«Med dagens sertifisering starter det viktige arbeidet med å implementere gode instrukser og planverk i organisasjonen, og sette tiltakene «ut i livet»», sa en tydelig stolt ordfører Erik Bringedal på dagens møte.

Kommunen mottok rosende ord, gratulasjoner og en økonomisk påskjønnelse for godt arbeid, fra Arve Høiberg, leder i Vestfold og Telemark fylkes samferdselsutvalg.

Trygg Trafikk 2
Trygg Trafikk
Til toppen