Avløpsvann til Bjønnesbekken

Innhold

Tett spillvannsledning førte til at urenset avløpsvann ble sluppet ut. Tiltettingen er spylt opp og ledningsnettet fungerer som det skal igjen.

I slutten av juli og begynnelsen av august har det blitt sluppet ut urenset avløpsvann til Bjønnesbekken i Tjølling. Utslippet har vært like nord for der jernbanen krysser bekken på Huseby. Strekningen ned mot sjøen har derfor blitt påvirket. På grunn av liten vannføring i bekken, har avløpsvann vært merkbart i form av grått vann og lukt. Det kan også ha påvirket livet i bekken.

Årsaken til utslippet var en tett spillvannsledning i nettet ovenfor. Spillvannet har derfra stuvet seg opp og kommet over i en overvannsledning. I denne ledningen skal det normalt gå rent vann. I dette tilfellet førte altså overvannsledningen med seg forurenset vann.

Tiltettingen er spylt opp mandag 6. august. Ledningsnettet fungerer nå slik det skal, og det er ikke lenger utslipp av forurenset avløpsvann til bekken. Det er usikkert når utslippet startet, men vi antar at forurensingen har pågått ca. 2 uker.

De kommunale avløpsledningene har en samlet lengde som tilsvarer avstanden i luftlinje mellom Larvik og Hamburg. Deler av ledningsnettet blir spylt med jevne mellomrom for å forebygge tilstopping. Fokus er på steder der det har lett for å tette seg. For øvrig blir deler av ledningsnettet spylt område for område med noen år mellom hver gang. Tiltetting kan likevel skje fordi f.eks. fremmedlegemer kommer inn i ledningene. Der det er tett bebyggelse vil vi normalt oppdage tiltetting raskt. I landlige strøk vil det kunne gå lengre tid før vi oppdager hendelser som dette.

Publikum kan sende melding om kommunaltekniske forhold via Varsle om feil på kommunens hjemmesider.

Til toppen