TPO team

På alle skolene i Larvik er det regelmessige TPO-møter. Hensikten er å øke kvaliteten på tilpasset opplæring for den enkelte elev.

I TPO-møtet gir veiledningsteamet, bestående av rektor, TPO-koordinator, teamleder og lærer(e), PPT og eventuelt helsesykepleier, forebyggende råd og veiledning om hvilke tiltak som bør iverksettes på system- og/eller individnivå tidlig i prosessen.

Foresatte deltar i møtet, eller gir samtykke til at skolen kan drøfte saken med PPT og eventuelt helsesykepleier. Saker kan drøftes anonymt dersom ikke samtykke foreligger.

Til toppen