Kombinasjonsklassen

Innhold

Kombinasjonsklassen er et innføringstilbud til minoritetsspråklige elever mellom 16 og 20 år, med kort botid i Norge.

Tilbudet er et samarbeid mellom Thor Heyerdahl videregående skole og Larvik Læringssenter.

Målgruppe

Kombinasjonsklassen gir differensiert opplæring i grunnskolefag med hovedvekt på norsk, og er et tilbud til elever som

  • Ikke har skolebakgrunn fra hjemlandet som tilsvarer norsk grunnskole (min.9 år)
  • Har avsluttet ordinær grunnskole i Norge, men som på grunn av kort botid trenger mer opplæring
  • Har vitnemål fra hjemlandet som tilsvarer norsk grunnskole, men trenger mer norskopplæring for å lykkes i videregående skole.

Slik søker du

Søknad om utvidet grunnskoleopplæring for sent ankomne minoritetsspråklige elever

Mål og muligheter

Elevene i Kombinasjonsklassen har ulik skolebakgrunn fra hjemlandet. Enkelte har fått gå lite på skole. Andre trenger grunnskoleeksamen for å komme inn på videregående, og flere har vitnemål fra hjemlandet. Felles for alle er at de trenger økt kompetanse i norsk og norske grunnskolefag for å mestre videre skolegang.

I Kombinasjonsklassen forberedes elevene også på hva som forventes i videregående skole, fokus på rett kursvalg og mulighet for hospitering i ulike studieprogram, noe som gjør at det er få feilvalg. Elever som har gått i Kombinasjonsklassen gjennomfører og består videregående opplæring i svært stor grad.

Hvor foregår undervisningen

Undervisningen foregår på Thor Heyerdahl videregående skole.

Hvilke fag inngår

Elevene har 30 timer i uken i fagene norsk (11 t), matematikk (6t), engelsk (4t), samfunnsfag (4t), naturfag (3t) og kroppsøving (2t).

Kombinasjonsklassen har nivådelte fag og timeplanene er lagt parallelt, slik at den enkelte elev får undervisningen tilpasset sitt kunnskapsnivå i det enkelte fag. Tidligere skolebakgrunn og norskkunnskap er avgjørende for hvilket nivå eleven får undervisning på i det enkelte fag.

Elevene gjennomfører også FlexID kurs, som er et kurs for ungdom som lever med/mellom flere kulturer, med forventninger, krav og spørsmål fra begge sider.

Hvor store er gruppene

Kombinasjonsklassen har grupper på 14-16 elever, der læringssituasjonen og lærestoffet tilpasses den enkelte gruppe.

Hvor mange år

De fleste elevene velger å gå i Kombinasjonsklassen 2 år.

Kompetansemål

Kompetansemålene for 10.trinn i grunnskolen fordeles og vektlegges derfor ulikt i løpet av de to årene. Kombinasjonsklassen har utarbeidet lokale læreplaner med tanke på tverrfaglige emner, prosjektarbeid og læringsstrategier.

Videregående skole

Elever i Kombinasjonsklassen med vitnemål fra hjemlandet har også mulighet til å ta fag på Vg1, (oftest matematikk og engelsk.)

Inntak

Det er løpende inntak hele året.

Privatisteksamen

Søk om privatisteksamen i grunnskolefag

Kontakt

  • Kari Brekke Nilsen Teamleder Kombinasjonsklassen
Til toppen