Flexid

Innhold

Flexid er et bevisstgjøringskurs for ungdommer med krysskulturell oppvekst. Navnet henspeiler på det å ha en fleksibel identitet. Det har et sterkt ressursperspektiv og har til hensikt å oppmuntre ungdommene til å se mulighetene snarere enn begrensningene i sin situasjon, med fokus på identitet, ferdigheter, ressurser og utfordringer.

Hvem kan få denne tjenesten?

Krysskulturelle ungdommer fra 15 år (9.kl) og oppover.

Tjenestens innhold

Flexid består av 12 ulike temaer, og temaene presenteres ved hjelp av plenumspresentasjon, videoklipp, rollespill, individuelle-/gruppeoppgaver, fellesrefleksjoner osv. I tillegg oppmuntres det til å bruke ulike sosiale og fysiske aktiviteter.

Det er flere ulike organiseringsmodeller alt etter hvilke rammer man har:

 • Flexid skole – noen ungdomsskoler/videregående skoler har valgt å legge det inn i skoletiden (Mesterfjellet og Hedrum ungdomsskole, og Kombinasjonsklassen ved Thor Heyerdahl videregående skole).

 • Flexid fritid – kurset arrangeres i fritiden og i helger, noen ganger med overnatting.

 • Flexid+ med mentor - et kurskonsept basert på metodikken i Flexid som retter seg konkret mot barn, unge og unge voksne som er i faresonen for radikalisering. 

Temaområder

Identitet og tilhørighet, ressurser og brobygger, flytteprosessen, fordommer og rasisme, jenter og gutter, norsk nok, språk og følelser, jeg i møte med andre, valg og framtid.

Målsetting for Flexid

 • Være et forebyggende tiltak for å motvirke sårbarhet mot psykiske problemer, konflikter i hjem og samfunn, og gjengdannelse som følge av mangelfull integrering og opplevelse av rotløshet og mangelfull tilhørighet.
 • Gi de enkelte deltakerne økt bevissthet om egen identitet, ressurser, muligheter og valg i møte med utfordringene de møter.
 • Å bevisstgjøre og gi trygghet på flerkulturell identitet, personlige ressurser og kompetansen som det å vokse opp med flere kulturer gir.
 • Bevisstgjøre de utfordringer som det å være minoritet kan gi, og gi trygghet på å møte og takle disse.
 • Bevisstgjøre og skape forståelse for hva som skjer når familien bytter land.
 • Bidra til økt forståelse for foreldrenes situasjon.
 • Bevisstgjøre mulighetene som "brobyggere."
 • Konfliktløsning.
 • Styrke selvbilde og gi verktøy og strategier til å møte og mestre hverdagen.

Noen forutsetninger i møte med ungdommen:

 • Å bli sett og forstått ut fra egne premisser, ikke andres.
 • Å selv få definere hvem de er og hvor de tilhører.
 • Rom til å sette ord på utfordringer.
 • Rom til å se og øve på ferdigheter.
 • Støtte til å forene sine verdener og virkeligheter.
 • Ingen dømmende korreks og avvisning, men veiledning, forståelse, nysgjerrighet og anerkjennelse.
 • Voksne ledere som lytter og forstår.
 • Refleksjon og erfaringsutveksling med andre krysskulturelle ungdommer.

Tilpasninger:

 • Mange foreldre etterspør for egen del mye av tematikken i Flexid, og det henstilles derfor at de ulike kursansvarlige inviterer foreldre/foresatte til en eller flere samlinger med orientering av kursets hensikt og innhold.
 • Flere av temaene i Flexid inngår i en temarekke kalt «Nytt land» og som gis alle introduksjonsdeltakere ved Larvik Læringssenter med tolking i kurs1 (nybegynnere).

Kursbevis

Ungdommene får ved gjennomført kurs et kursbevis. Dette viser hvilke temaer og hvilket omfang kursene har.

Se videosnutt - "Hva har Flexid betydd for meg"

Lederkurs for ungdom

Deltakere som har gjennomført kurset får tilbud om å delta på lederkurs. Lederkurset har en teori/opplæringsdel og en praksisdel.

Noen kurselementer:

 • Grunnleggende lederopplæring
 • Presentasjonsteknikk
 • Dypdykk i enkelte temaer fra Flexid
 • Innføring i CV/jobbintervju m.m. 

De får attest og kursbevis for gjennomført kurs med praksis på eksisterende kurs.

Flexid drives i dag i flere kommuner og fylker rundt om i Norge. 

For ytterligere informasjon: 
www.flexid.no
https://www.facebook.com/FLEXidNorge

Kontakt

 • Kjell Østby Fagkonsulent
 • Larvik læringssenter Hammergata 24, 3264 LARVIK
Til toppen