Vurdering og eksamen

Innhold

Vurdering for læring skal ha som siktemål å forbedre undervisningen, læringsmiljøet og elevens sosiale og faglige læringsutbytte.

Underveisvurdering

Når underveisvurdering blir brukt til å hjelpe elever videre i læringsprosessen kaller vi det ”vurdering for læring”.
Underveisvurdering har til formål å fremme læring og gi grunnlag for tilpasset opplæring.

Eleven skal:

 • Forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem.
 • Få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen.
 • Får råd om hvordan de kan forbedre seg.
 • Involveres i eget læringsarbeid blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling.

Elevene skal vite læringsmålene (hva de skal kunne) i hvert enkelt fag og hvilke vurderingskriterier de blir vurdert etter.

I tillegg skal elevene på ungdomsskolen vite hva som kreves for å oppnå lav, middels og høy måloppnåelse.

Elevene skal jevnlig vurdere sitt eget og andres arbeid. De skal gis anledning til å forbedre sin kompetanse i forhold til ulike læringsmål gjennom hele utdanningen.

Samtaler mellom elev og lærer er en del av underveisvurderingen. Den skal gi eleven informasjon om faglige utvikling sett opp mot kompetansemålene i fagene. Det skal også samtales om elevenes skolemiljø. Samtalene skal avholdes jevnlig. Målene som elevene setter seg på foreldresamtalene skal følges opp i disse samtalene. Samtalen er et verktøy for faglig utvikling, relasjonsbygging og elevmedvirkning.

Ansattes ansvar

Rektor har ansvar for at prinsippene blir gjennomført.

Kontaktlærer har ansvar for forarbeid, gjennomføring og etterarbeid.

Faglærer har ansvar for å dokumentere vurderingen for sine elever.

Lærerens undervisning og vurderingsarbeid, herunder faglige tilbakemeldinger til elevene, skal drives målrettet i forhold til læringsmålene i fagene.

Foreldre

Foreldre kan bidra med god læring ved å:

 • Legge til rette for en god arbeidsplass hjemme.
 • Oppmuntre til læring og vise interesse for skolearbeidet.
 • Ta deg tid til å se på leksene.
 • Følge med på elevenes arbeidsplan og vurderinger.
 • Snakk med barna/ungdommen om skolen og spør hva de jobber med for tiden.
 • Delta på foreldremøter og holde seg orientert via skolens hjemmeside for informasjon fra skolen.
Kunnskapsbasert praksis

Nasjonale prøver

Det gjennomføres nasjonale prøver hver høst på 5., 8. og 9. trinn.

Formålet med nasjonale prøver er å vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes ferdigheter i lesing og regning, og i deler av faget engelsk. Resultatene skal brukes av skoler og skoleeiere som grunnlag for kvalitetsutvikling i opplæringen.

Utdanningsdirektoratet - Nasjonale prøver

Hel- og halvdagsprøver

I ungdomsskolen har de en større skriftlig prøve som går over en halv eller en hel dag, hvor elevene prøves i et bredt utvalg kompetansemål hovedsakelig i fagene norsk, engelsk og matematikk. Elevens resultat på hel- og halvdagsprøver teller med på halvårsvurderingen med karakter/sluttvurdering, dvs. på den karakteren eleven får i faget til jul og sommer, samt på vitnemålet ved endt 10.trinn.

På hel- og halvdagsprøver må elevene ha med seg matpakke og ordinære skrive- og regnesaker.

Nærmere informasjon gis i forkant av prøvene.

Eksamen i grunnskolen

Avsluttende prøve for grunnskolen (skriftlig og/eller muntlig) som avholdes mot slutten av 10. klasse.

Alle elever prøves i et fag til skriftlig eksamen, og de aller fleste prøves også i et fag til muntlig eksamen. Skriftlig eksamen avholdes i siste halvdel av mai, mens muntlig eksamen avholdes i første halvdel av juni. Elevens karakter i skriftlig og muntlig eksamen føres opp på elevens vitnemål, og teller ved inntak til videregående skole.

Hva må eleven ha med på eksamen?

På skriftlig eksamen må elevene ha med:

 • matpakke
 • ulike typer faglige hjelpemidler (ikke hjelpemidler som kan brukes til å kommunisere med andre med, som mobiltelefon og datamaskin)
 • ordinære skrive- og regnesaker.

På muntlig eksamen må elevene ha med:

 • matpakke
 • materialet eleven skal bruke under selve eksamen

Nærmere informasjon gis i forkant av prøvene.

Utdanningsdirektoratet - Eksamen

Vitnemål

Vitnemål utstedes på grunnlag av oppnådd standpunkt- og eksamenskarakterer etter 10. trinn.
Fravær for 8. til 10. trinn føres også på vitnemålet.
Karakterene brukes som grunnlag for opptak til videregående skole.

Vitnemålet har karakter fra 1-6 i fagene:

 • Engelsk, skriftlig
 • Engelsk, muntlig
 • Kunst og håndverk
 • Kristendom, religion, livssyn og etikk
 • Kroppsøving
 • Matematikk
 • Mat og helse
 • Musikk
 • Naturfag
 • Norsk hovedmål, skriftlig
 • Norsk muntlig
 • Norsk sidemål, skriftlig
 • Samfunnsfag
 • Tilvalgsfag (fremmedspråk, språklig fordypning eller arbeidslivsfag)
 • Valgfag
 • I tillegg har elevene faget utdanningsvalg
Utdanningsdirektoratet - Vitnemål og kompetansebevis Statistikk grunnskole
Til toppen