Tilvalg- og valgfag

Innhold

Tilvalgsfag

Fremmespråk, språklig fordypning eller arbeidslivsfag (tilvalgsfag).

Fremmedspråk

I tillegg til opplæring i engelsk skal elevene ha opplæring i et fremmedspråk til, eller språklig fordyping i engelsk, norsk eller samisk. Når en elev har valgt enten fremmedspråk eller språklig fordyping, skal eleven normalt ha faget på hele ungdomstrinnet.

Skoleeier skal tilby opplæring i fremmedspråk i minst ett av de fire språkene tysk, fransk, spansk eller russisk etter læreplanen i fremmedspråk på nivå I ved hver skole. I tillegg kan det være tilbud om andre språk, også ikke-europeiske, etter samme læreplanen. Skoleeier bestemmer hvilke fremmedspråk elevene skal få tilbud om, og hvordan dette skal organiseres.

Skoleeier skal tilby opplæring i språklig fordyping i minst ett av fagene norsk, engelsk eller samisk ved hver skole. Skoleeier bestemmer hvilken fordjuping elevene skal få tilbud om, og hvordan dette skal organiseres.

Kan jeg endre valget mitt?

Elevene kan i første halvåret på ungdomstrinnet, gjøre omvalg i samarbeid med skolen. Når det foreligger særlige grunner, kan skoleeier godkjenne overgang på et senere tidspunkt.

Hva skjer hvis jeg bytter skole?

Elevar som har hatt opplæring i fremmedspråk eller språklig fordyping, har ikke rett til å fortsette med opplæring i det fremmedspråket eller den språklige fordypingen de har begynt på, dersom de skifter skole.
Skoleeier bør likevel, så langt det er mulig, legge til rette for at elevene kan fortsette med opplæring i det språket de har begynt på.

Forskrift til opplæringsloven § 1-8

Valgfag

Elevene skal fra 8.trinn ha gjennomsnittlig 1,5 timer valgfag pr. uke. Valgfagene skal være praktisk innrettet.

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet et antall valgfag som skolene kan tilby, og hver skole vil tilby minimum to av disse. Hvilke og hvor mange valgfag som tilbys vil variere fra skole til skole, avhengig av faktorer som størrelse, lærerkompetanse mm. Det vil videre være et begrenset antall plasser på de ulike valgfagene, så man er ikke sikret plass på førstevalget sitt.

Karakter i valgfag

Det skal settes standpunktkarakter når et valgfag avsluttes.
Elevene kan velge samme valgfaget om igjen på neste årstrinn, og da avsluttes det ikke etter første året.
Ved slutten av ungdomstrinnet kan det da hende at eleven har hatt bare ett valgfag og har en karakter, eller at eleven har hatt to eller tre valgfag og har to eller tre karakterer.
Alle disse skal stå på vitnemålet, med det blir beregnet et gjennomsnitt som teller ved opptak til videregående skole.

Når velger jeg valgfag?

Valg av valgfag skjer i april hvert år, og elevene får beskjed om hvilket valgfag de er tildelt i mai/apri.

Se på din skole hvilke valgfag de tilbyr
Til toppen