Kvalitet i Larvikskolen

Kvalitet i Larvikskolen er en overordnet plan for kvalitetsutvikling i Larvikskolen og skal bidra til tydeliggjøring av hovedretninger. Planen skal være langsiktig, forutsigbar og i takt med tiden: «Kontinuitet og fornyelse».

Denne planen gjelder alle ansatte i Larvikskolen og er førende for arbeid med kvalitet i skolen. Den skal bidra til at skoleledelse og lærere setter seg mål for sitt arbeid med skoleutvikling, undervisningspraksis og elevenes læring og holder fram elevenes læringsutbytte og trivsel som det aller viktigste. Lærere skal kunne ta ledelsen i klasserommet, ha solide faglige kvalifikasjoner og evnen til å skape gode relasjoner til elevene.

Hovedstrategien for progresjon i læringsutbytte og trivsel er «Tettere og tidligere på elevens læring og trivsel». Larvikskolen må sikre at alle barn kan lese og skrive, for språket er inngangen til læring i alle fag, sosial mestring og nøkkelen til videre utdanning og senere deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Skolens kjerneoppdrag er god undervisning og lærernes engasjement og interesse for å heve læringsresultatene og utjevne de sosiale forskjellene, må fortsatt mobiliseres.

Det er vårt felles ansvar å finne ut hvordan elevene best lærer, å organisere skolene slik at elevene lykkes, og å takle elevenes ulike forutsetninger. Det betyr at skoleledelse og undervisningspraksis som har sterkest påvirkning på elevers læring og trivsel skal løftes fram. God og tilpasset undervisning er et overordnet siktemål.

Planens strategier er rettet både mot lærere og skoleledelse. Skolenes ledergrupper leder lærerens læring og utvikling på skolen. Alle lærere skal oppleve at de er en del av, og bidrar til et sterkt profesjonsfelleskap. Når nye læreplaner innføres høsten 2020 må kontinuitet og fornyelse vektlegges.

Kvalitet i Larvikskolen
Til toppen