Ungdata pluss undersøkelsen 5. - 7. trinn

Innhold

Denne våren skal skolen vår være med på Ungdata pluss. Det er en ny spørreundersøkelse som skal følge barn i Vestfold og Telemark fra skolealder til de blir voksne. Alle elever på 5. –7. trinn inviteres nå til å delta.

Formålet med Ungdata pluss er å få ny kunnskap om hvordan barn og unge i Vestfold og Telemark har det, hva de gjør i fritiden sin, og hvordan de opplever ulike sider ved nærmiljøet sitt. Elevene vil bli invitert til å svare på en spørreundersøkelse som blir gjennomført i skoletiden i perioden mai–juni 2023. Undersøkelsen er frivillig, og som foresatt må du melde ditt barn på via et påmeldingsskjema som du får til din private e-post eller telefonnummer.
Ansvarlige for undersøkelsen er Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet –storbyuniversitet, Universitetet i Sørøst-Norge (USN), KORUS Sør og Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Vedlagt finner du et brev med beskrivelse av prosjektet og dets formål.

Hvorfor er skolen med på undersøkelsen?

Gjennom å være med på Ungdata pluss vil skolen bidra til at det utvikles ny kunnskap om hvordan barn og unges fritid påvirker deres livskvalitet og helse senere i livet. Denne kunnskapen kan ha stor verdi for hvordan man tilrettelegger for gode oppvekstsvilkår i framtiden, og for folkehelsearbeidetlokalt, regionalt og nasjonalt.

Hvordan gjennomføres undersøkelsen?

Undersøkelsen foregår i en skoletime. Barna svarer da på et nettbasert spørreskjema om fritid, nærmiljø og hvordan de har det i hverdagen sin. De som deltar, vil bli kontaktet igjen når de går på ungdomsskolen, med forespørsel om å besvare et nytt spørreskjema. Barna velger selv om de vil svare på spørreskjemaet.
Ønsker du å se spørreskjemaet barna skal svare på, skriv til ungdata@oslomet.no. Skjemaet er på forhånd prøvd ut på over 200 barn og spørsmålene er tilpasset på bakgrunn av tilbakemeldinger fra dem.

Hvordan deltar ditt barn i undersøkelsen?

Du vil motta en SMS eller en e-post til din private e-post fra Ungdata. Denne vil inneholde en lenke til et påmeldingsskjema som du må fylle ut for at ditt barn skal kunne delta i Ungdata pluss. Barnets deltakelse innebærer også at det vil bli innhentet bakgrunnsopplysninger fra nasjonale registre om deg som foresatt. Du kan lese mer om dette i det vedlagte brev.
Har du flere barn på samme skole (5.–7.-trinn) vil du få en egen e-post med lenke til et unikt påmeldingsskjema for hvert barn. Hvert påmeldingsskjema må da fylles ut for hvert enkelt barn.

Du kan lese mer om Ungdata pluss på ungdata.no/pluss.

Svarfrist 22. april 2023.

Hvis du ikke har mottatt påmeldingslenken innen de neste dagene, kan det være lurt å sjekke søppelposten.

Har du spørsmål om prosjektet kan du ta kontakt på med Ungdatasenteret: ungdata@oslomet.no.

Informasjon på flere språk

Her finner du informasjon på flere språk om hva Ungdata-undersøkelsen er, og hvordan den gjennomføres.

Brev med informasjon

Brev med informasjon om Ungdata pluss. Et forskningsregister om fritid, livskvalitet og sosial ulikhet i Vestfold og Telemark. 

Til toppen