Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Innhold

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne består av 9 medlemmer og 8 varamedlemmer.

Rådets ansvarsområder

Råd for personer med nedsatt funksjonsevne skal behandle saker av prinsipiell karakter som er særlig viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet skal særlig vurdere forhold som universell utforming, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsett funksjonsevne.

Rådet er et rådgivende organ for kommunen og kan selv ta opp saker som gjelder interessegruppen. Uttalelsene fra rådet skal følge saksdokumentene til de kommunale organ som fatter endelig vedtak i saken.

Kontaktinformasjon

Til toppen