Eldrerådet

Innhold

Eldrerådet 7 medlemmer og 7 varamedlemmer.

Rådets ansvarsområder

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og skal behandle saker av prinsipiell karakter som er særlig viktige for eldre.

Rådet kan selv ta opp saker som gjelder eldre i kommunen. Uttalelsene fra rådet skal følge saksdokumentene til det organet som fatter endelig vedtak i saken.

Eldrerådet har myndighet til å fordele tilskudd til aktiviteter for eldre.

Eldrerådet skal uttale seg på vegne av interessegruppen i saker som legges fram til behandling.

Utvalgsleder

Liv Grinde
Telefon 95 05 50 29
E-post liv.grinde@gmail.com

Til toppen