Planprogram

Innhold

Planprogram er en oppskrift på hva planen skal inneholde, hva som skal utredes, hvordan den skal utarbeides og hvem som skal delta i planprosessen. I tillegg skal planprogrammet inneholde en framdriftsplan og plan for informasjon- og medvirkningsprosess.

Hovedmål for planen vedtatt i KST- 224/18

Bærekraftig økologisk, sosial og økonomisk utvikling på kort og lang sikt og mer detaljert i samsvar med FNs bærekraftmål. Dette innebærer en vesentlig endring av holdninger og tiltak i Larvik kommune for bedring av miljø og klima lokalt og globalt. 

Kommuneplanens samfunnsdel har to hovedinnretninger: 

 • Kommunesamfunnet som helhet.
 • Kommunen som organisasjon.

FNs bærekraftmål

Planen skal bygges opp i samsvar med de 17 bærekraftmålene fastlagt av FN. 

Mer om bærekraftmålene. 

Utfordringer og muligheter

I planarbeidet skal det utarbeides et kunnskapsgrunnlag basert på 14 ulike temaer: 

 • Lokaldemokrati, brukermedvirkning, samskaping
 • Demografi
 • Utdanning og kvalifisering
 • Utenforskap
 • Grønt skifte, klima- og miljøvennlig omstilling
 • Digital transformasjon
 • Kulturarv og identitet
 • Verdiskaping - arbeidsplasser
 • Stedsattraktivitet - byutvikling
 • Folkehelse i samfunnsutviklingen
 • Havneutvikling
 • Overordnet arealstrategi
 • Store samferdselsprosjekter
 • Samfunnssikkerhet

Organisering av planarbeidet

Politisk er planarbeidet forankret i formannskapet i rollen som kommuneplanutvalg. (formannskapet ivaretar løpende ansvaret for politisk forankring ut over formannskapets medlemmer).

Administrativt er planarbeidet forankret til rådmannens ledergruppe. (rådmannens ledergruppe ivaretar løpende ansvaret for administrativ forankring i hele organisasjonen). 

Prosjektleder for planarbeidet rapporterer til assisterende rådmann. (prosjektleder ivaretar medvirkning for øvrig, samt framdrift og faglighet i planarbeidet). 

Til toppen