Framdrift

2. mai 2018

Kommunestyret beslutter oppstart av planprosessen. 

13. juni 2018

Kommunestyret behandler forslag til planprogram, som legges ut til offentlig høring.

Oktober 2018

Kommunestyret vedtar planprogrammet. 

November 2018 - august 2019

Planarbeidet pågår. Utredningsarbeid, medvirkningstiltak og utarbeiding av planforslag.

Oktober 2019

Kommunestyret behandler forslag til plan, som legges ut til offentlig ettersyn. 

Oktober - desember 2019

Offentlig ettersyn av planforslaget. 

Januar/februar 2020

Planarbeid etter høringen, utarbeiding av forslag til plan. 

Februar/mars 2020

Kommunestyret behandler og vedtar Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032.

Til toppen