Høring - Områderegulering av Faret - Nordby gbnr 2005/64 m.fl.

Frist for uttalelse: 16. oktober 2020

Områderegulering av Faret - Nordby gbnr 2005/64 m.fl. er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Planutvalget behandlet i møte 25.08.2020 forslag til områdeplan for ovennevnte område med tilhørende bestemmelser.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 er forslaget lagt ut til høring og offentlig ettersyn i Plandialogen.

Send merknader

Merknader til planforslaget sendes inn via digitalt skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID 18/1051 til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Send merknader
Til toppen