Høring - Nytt handlingsprogram til kommunens klima- og energiplan

Innhold

Frist for uttalelse: 29. oktober 2020.

April 2020 ble det vedtatt i Hovedutvalget for miljø, kultur og næring at arbeidet med å rullere gjeldende klima- og energiplan for Larvik kommune skulle startes opp, HMKN-sak 021/20. Beslutningsgrunnlaget ble lagt frem som melding for kommunestyret juni 2020, KST-sak 095/20, og planens handlingsprogram legges nå ut på høring. Alle som ønsker er velkommen til å gi høringsinnspill til handlingsprogrammet.

Om klima- og energiplanen

Hovedformålet med planen og planarbeidet er å fastlegge kommunens ambisjon i klima- og energiarbeidet samt legge føringer for hvilke virkemidler kommunen vil benytte seg av for å realisere denne ambisjonen. Klima- og energiplanen tar utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel. På bakgrunn av dette er det utarbeidet 4 klima- og energimål for Larvik kommune basert på internasjonale og nasjonale målsettinger:

  • Mål 1: Larvik kommune som samfunn har innen 2030 redusert de direkte utslippene av klimagasser med minst 30 % sammenliknet med nivået i 2009
  • Mål 2: Larvik kommune skal være et lavutslippssamfunn i 2050
  • Mål 3: Larvik kommune som bedrift skal være klimanøytralt innen 2025
  • Mål 4: Larvik kommune skal forberedes og tilpasses kommende klimaendringer

De fem fokusområdene fra forrige planperiode er videreført i dette handlingsprogrammet. Strategiene er revidert, og på tre av fokusområdene er det oppgitt indikatormål. Tiltakene er knyttet direkte opp mot målene og strategiene oppgitt i planen. FNs bærekraftmål ligger til grunn for både mål, strategier og tiltak.

I tillegg til de fem fokusområdene presenteres det i denne planperioden et innsatsområde på klimaregnskap, med tilhørende strategier og tiltak.

Planen skal være gjeldende for 2021-2024.

Innhold i handlingsprogrammet

  • Fra beslutningsgrunnlag til handlingsprogram
  • Målstruktur fra internasjonalt og nasjonalt nivå ned til lokalt nivå i Larvik kommune
  • Handlingsprogram med tiltakene fordelt på fem fokusområder og ett innsatsområde

Kontakt

Har du spørsmål vedrørende høringen kan du sende en epost til miljo@larvik.kommune.no.

Høringsuttalelse

Vi ønsker uttalelse til forslaget sendt inn via digitalt skjema.

Send høringsuttalelse

Alternativt skriftelig pr post til:
 
Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik
Merket med arkivsakID 20/203 

For at innspillet skal bli behandlet må det være mottatt av Larvik kommune senest 29. oktober.

Til toppen