Høring – forskrift om permisjon fra pliktig grunnskoleopplæring

Innhold

Frist for uttalelse: 19. mai 2024

Dagens opplæringslov

§ 2-11. Permisjon fra den pliktig opplæringen, første avsnitt:
“Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.”

Ny opplæringslov fra 1.8.24 

§ 2-2. Plikt til grunnskoleopplæring, fjerde avsnitt:
“Kommunen kan gi ein elev permisjon frå skolen dersom eleven får ei opplæring som samla sett er forsvarleg. Kommunen gir forskrift om permisjon frå skolen."

Forskrift om permisjon fra pliktig grunnskoleopplæring

Dagens rutiner

Larvik kommune har ingen forskrift i dag, men det er laget rutiner for permisjon fra opplæringen.

Det skal i grunnskolen i Larvik ikke innvilges permisjon i perioder som nevnt under: 

  • Ved oppstart av skoleåret generelt, spesielt ved oppstart på 1. og 8. trinn.
  • Kartleggingsprøver
  • Nasjonale prøver
  • Eksamener, skriftlig og muntlig (gjelder også forberedelsesdager)
  • Gjentatte søknader om permisjon på tre dager eller mer vil bli vurdert ekstra nøye og kan være grunnlag for avslag.

Endringer i opplæringsloven

Endringen i opplæringsloven innebærer at loven ikke lenger har en øvre grense for hvor lang permisjon en elev kan få. Det er nytt at kommunen har plikt til å vedta forskrift om permisjon.

Hovedregel at elever skal være på skolen

Opplæringslovens hovedregel er at alle skoledager er obligatoriske. Det er 190 skoledager i et skoleår. Elever og foresatte har 175 dager til ferier og andre aktiviteter. 

En viktig premiss for læring er at elevene er til stede på skolen i skoletiden. 

Endringer i forhold til dagens regler

  • Vi mener det er viktig med klare begrensninger på omfanget av permisjon. Vi har derfor foreslått at det maksimalt kan innvilges permisjon i ti skoledager hvert skoleår.
  • Larvik kommune foreslår å videreføre hovedpunktene i dagens regelverk, og i tillegg en endringen der det maksimalt kan innvilges permisjon i ti skoledager hvert skoleår.
  • Det er gjort mindre språklige endringer. 

Gi innspill

Innspill sendes inn via digitalt skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID 24/25503 til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Frist for uttalelse er 19. mai 2024.

Til toppen