Permisjon fra opplæringen

Innhold

Retningslinjer for søknad om permisjon fra opplæringen i Larvikskolen.

Slik søker du

 • Søknad om permisjon skal være skolen i hende minimum tre uker før planlagt fravær.
 • Søknad om permisjon inntil 2 dager behandles av kontaktlærer.
 • Søknad om permisjon utover 2 dager skal behandles av rektor.
 • Det er bare foresatte som kan søke elevene fri fra opplæringa.

Fravær over to uker

Ved fravær over to uker, skrives eleven ut av skolen.
Det foreligger ingen rett for eleven til å få erstattet den undervisningen man mister under permisjonen (avkorting av opplæringen). Dette gjelder også spesialundervisning forholdsvis, selv om den er gitt som årstimer.
Foresatte har ansvar for opplæringen i den perioden elevene har permisjon.

Opplæringslovens § 2-11. "Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker."

Forsvarlig

Innvilgelse av en søknad om permisjon forutsetter at rektor finner det forsvarlig at eleven er borte fra skolen i et kortere tidsrom.
Relevante momenter ved forsvarlighetsvurderingen er blant annet:

 • Skolens undervisningsopplegg i permisjonstiden
 • Elevens permisjons / fraværshistorikk

Det kan innvilges permisjon når eleven er tatt ut til å delta ved idrettslig eller kulturell konkurranse/stevne på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Det skal normalt ikke gis fri til treningssamlinger eller lignende.

"Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute."

Ikke forsvarlig

Det skal i grunnskolen i Larvik ikke innvilges permisjon i perioder som nevnt under:

 • Ved oppstart av skoleåret generelt, spesielt ved oppstart på 1. og 8. trinn.
 • Kartleggingsprøver
 • Nasjonale prøver
 • Eksamener, skriftlig og muntlig (gjelder også forberedelsesdager)
 • Gjentatte søknader om permisjon på tre dager eller mer vil bli vurdert ekstra nøye og kan være grunnlag for avslag.

Utskriving av skolen

Opplæringslovens bestemmelse om maksimal permisjonstid på 2 uker (10 skoledager) er ufravikelig. Rektor må avslå alle søknader som gjelder permisjon for en periode på mer enn 10 skoledager.

Velger du å ta eleven ut av skolen utover 10 skoledager, vil eleven bli skrevet ut av skolen. Skolen har ikke et opplæringsansvar for utskrevne elever, noe som vil gi dere som foresatte et utvidet opplæringsansvar. I den perioden eleven er utskrevet av skolen, må du som foresatt gi barna opplæring som tilsvarer den som blir gitt i offentlig skole, jf. oppl.loven § 2-1 første ledd.

I perioden som eleven er utskrevet fra skolen har eleven ikke tilgang på kommunens læreverk.

Tilbake til skolen etter utskriving

Når eleven ønsker å komme tilbake til Larvikskolen sender du inn søknad om skoleplass til ønsket skole.

Opplæringsloven § 8-1, første ledd: ”Grunnskoleelever har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen dei soknar til.”

Til toppen