Tilbygg eller påbygg

Innhold

Finn ut om tiltaket du har planlagt krever søknad eller ikke.

Definisjon

Påbygg er en ny bygningsdel som plasseres på en eksisterende konstruksjon. En ekstra etasje eller ark er et typisk påbygg.

Tilbygg er en utvidelse av en bygnings grunnflate i én eller flere etasjer.

Krever ikke søknad

Dersom tilbygg er på inntil 15 m2, f.eks. balkong, veranda og lignende, åpent overbygget inngangsparti eller ved- og sykkelbod trenger du ikke søke. 

Viktige forutsetninger

  • Tilbygg kan ikke inneholde rom for varig opphold, og kan heller ikke inneholde en egen selvstendig boenhet (leilighet).
  • Avstand fra nabogrensen må være minimum 4 meter
  • Tiltaket må ikke komme i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk som veglova og jernbanelovens bestemmelser.
  • Dersom du tilhører et boligsameie eller et borettslag, må styret godkjenne det du søker om.

Husk at du selv har ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke.

Søke selv

Hvis det er et enkelt tilbygg hvor samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 50m2 kan du søke selv. Tilbygget kan i tillegg ha kjeller.

Søke med hjelp av fagfolk

Følgende krever søknad med hjelp av fagfolk

  • Alle påbygg krever søknad med hjelp av fagfolk.
  • Alle tilbygg hvor samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50m2  må søkes med hjelp av fagfolk.

Før igangsetting må nødvendig prosjektering være gjennomført.

Søknaden må utformes av et firma som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess (ansvarlig søker). Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. Alle håndverkere (firma) må ha erklært ansvarsrett for sine fagområder.

Betaling

Behandlingsgebyr beregnes etter type tiltak og størrelse. Det kreves også gebyr for behandling av dispensasjonssøknader.

Gjeldende gebyrer for ulike tiltak finner du i kommunens gebyrregulativ.

Når bygget er ferdig

Selv om du bygger uten å søke, skal kommunen ha beskjed om at bygget er ferdig.

Til toppen