Basseng, brønn eller dam

Innhold

Finn ut om tiltaket du har planlagt krever søknad eller ikke.

Oppføring av svømmebasseng er i utgangspunktet ikke søknadspliktig, men hvis ikke alle vilkårene er tilfredsstilt må du sende inn en søknad.

Krever ikke søknad

Oppføring av svømmebasseng er i utgangspunktet ikke søknadspliktig. Før du går i gang med planleggingen er det viktig at du påser at du ikke overskrider bebyd areal (BYA) på eiendommen, at du ikke er nærmere nabogrensen enn 1 meter eller at byggingen ikke kommer i strid med planen eller byggegrensen på eiendommen.
Vilkår

  • Ikke nærmere enn 1 meter fra nabogrensen
  • Ikke over 50m2 BYA
  • Ikke være i strid med plan eller byggegrense

Krever søknad

Dersom svømmebassenget får et bebygd areal (BYA) på over 50m2 må det søkes om. Svømmebassenget må også omsøkes dersom det ligger nærmere nabogrensa enn 1 meter, eller hvis det er i strid med plan eller byggegrense.

Husk at du selv har ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke.

Kriterier

Krav til sikring Basseng, brønn, dam o.l. skal til enhver tid være sikret og utformet slik at personer hindres fra å falle i dem, jf. plan- og bygningsloven § 28-6. Dette er grunneiers ansvar og gjelder uavhengig av bassenget er søknadspliktig eller ikke.

Overdekking eller overbygging av basseng, brønn eller åpen beholder for væske må være utført av solide materialer og være godt festet til forsvarlig fundament. Dersom trevirke nyttes til overdekking, må dekket være utført av planker som tåler belastning, f.eks. barns lek.

Har overdekkingen eller overbyggingen lokk (dør), må dette være utført i solide materialer og være forsynt med forsvarlig lås eller annet stengsel, slik at det ikke lett kan løftes av eller skyves til side.

Gjerde rundt basseng, brønn eller åpen beholder for væske bør gå helt ned til marken, være minst 1,50 m høyt og ha solid fundament.

Port eller grind bør ha solid lås eller annen lukningsanordning.

Gjerde med port eller grind, må være utført av solide materialer og være så tett at barn ikke kan komme gjennom det. Overdekking, overbygging, lokk, lås og gjerde med port eller grind må holdes i forsvarlig stand.

Ansvarsforhold

Grunneieren er ansvarlig for at anlegg er sikret, jf. plan- og bygningsloven § 28-6 annet ledd. Er grunnen bortleid mer enn 2 år, påhviler ansvaret leieren (festeren). Blir anleggene bare brukt av noen som ikke er ansvarlig etter foranstående regler, er det brukeren som har ansvaret.

Betaling

Behandlingsgebyr beregnes etter type tiltak og størrelse. Det kreves også gebyr for behandling av dispensasjonssøknader.

Gjeldende gebyrer for ulike tiltak finner du i kommunens gebyrregulativ.

Når bygget er ferdig

Selv om du bygger uten å søke, skal kommunen ha beskjed om at bygget er ferdig.

Til toppen