Basseng, brønn eller dam

Innhold

Finn ut om tiltaket du har planlagt krever søknad eller ikke.

Krever søknad

Permanent basseng

Hvis du ønsker permanent basseng, må du ta kontakt med et profesjonelt foretak som kan stå ansvarlig for søknad og utbygging av bassenget ditt etter plan- og bygningsloven § 20-1.

Midlertidige basseng - plassert over 2 mnd, men kortere enn 2 år

Dersom du ønsker å plassere et basseng midlertidig, for en periode lengre enn 2 mnd, men kortere enn 2 år, må du søke kommunen, jf. plan- og bygningsloven § 20-2 første ledd bokstav c. I slike tilfeller sender du inn en søknad uten ansvarsrett til kommunen.

Krever ikke søknad

Basseng mindre enn 20 cm høyt - unntatt søknadsplikt

Basseng som er mindre enn 20 cm dypt og er plassert uten at det gjøres inngrep i terrenget, er unntatt søknadsplikt. Dette forutsetter at tiltaket ikke kommer i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, f.eks. avstandsbestemmelsen.

Midlertidig basseng - plassert kortere enn 2 mnd

Basseng som skal plasseres midlertidig på eiendommen, og ikke stå lenger enn 2 måneder, er unntatt søknadsplikt til kommunen, jf. plan- og bygningsloven § 20-3 tredje ledd.

Kommunen må alltid godkjenne plasseringen dersom det er ønskelig å plassere basseng i strid med byggegrensen, eller ved plassering mindre enn 4 meter fra nabogrense.

Husk at du selv har ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke.

Krav til sikring

Krav til sikring Basseng, brønn, dam o.l. skal til enhver tid være sikret og utformet slik at personer hindres fra å falle i dem, jf. plan- og bygningsloven § 28-6. Dette er grunneiers ansvar.

  • Overdekking eller overbygging av basseng, brønn eller åpen beholder for væske må være utført av solide materialer og være godt festet til forsvarlig fundament. Dersom trevirke nyttes til overdekking, må dekket være utført av planker som tåler belastning, f.eks. barns lek. Har overdekkingen eller overbyggingen lokk (dør), må dette være utført i solide materialer og være forsynt med forsvarlig lås eller annet stengsel, slik at det ikke lett kan løftes av eller skyves til side.
  • Gjerde rundt basseng, brønn eller åpen beholder for væske bør gå helt ned til marken, være minst 1,50 m høyt og ha solid fundament.
  • Port eller grind bør ha solid lås eller annen lukningsanordning. Gjerde med port eller grind, må være utført av solide materialer og være så tett at barn ikke kan komme gjennom det.
  • Overdekking, overbygging, lokk, lås og gjerde med port eller grind må holdes i forsvarlig stand.

Ansvarsforhold

Grunneieren er ansvarlig for at anlegg er sikret, jf. plan- og bygningsloven § 28-6 annet ledd. Er grunnen bortleid mer enn 2 år, påhviler ansvaret leieren (festeren). Blir anleggene bare brukt av noen som ikke er ansvarlig etter foranstående regler, er det brukeren som har ansvaret.

Avstandskrav

For svømmebasseng gjelder kravene i plan- og bygningsloven § 29-4 om avstand til nabogrense. Utgangspunktet er at også basseng skal plasseres 4 meter fra nabogrense. Kommunen kan godkjenne basseng nærmere nabogrense enn 4 meter ved samtykke fra nabo, eller ved en konkret vurdering etter plan- og bygningsloven § 29-4 tredje ledd. I en slik vurdering er det ikke bare høyde over terreng som er avgjørende, men også bassengets størrelse og eventuelle tilhørende konstruksjoner (sikkerhetsgjerde/innhengning, stupebrett, platting, terrasse o.l.).

Søke selv

Dersom du ønsker å plassere et basseng midlertidig, for en periode lengre enn 2 mnd, men kortere enn 2 år.

Søke med hjelp av fagfolk

Dersom du skal ha permanent basseng, må du ta kontakt med et profesjonelt foretak som kan stå ansvarlig for søknad og utbygging av bassenget ditt.

Før igangsetting må nødvendig prosjektering være gjennomført.

Søknaden må utformes av et firma som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess (ansvarlig søker). Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. 

Alle håndverkere (firma) må ha erklært ansvarsrett for sine fagområder.

Betaling

Behandlingsgebyr beregnes etter type tiltak og størrelse. Det kreves også gebyr for behandling av dispensasjonssøknader.

Gjeldende gebyrer for ulike tiltak finner du i kommunens gebyrregulativ.

Når bygget er ferdig

Selv om du bygger uten å søke, skal kommunen ha beskjed om at bygget er ferdig.

Til toppen