Retningslinjer og veiledere

Innhold

Oversikt over retningslinjer og veiledere man bør gjøres seg kjent med i forbindelse med reguleringsplaner.

Formingsveileder 

Formingsveileder for Larvik sentrum skal sikre kvalitet og helhetlig utforming av byrommet, med vekt på estetiske kvaliteter og god byggeskikk i den videre utvikling av byen.

Klima- og energiplan

Hovedformålet med denne planen og planarbeidet er å fastlegge kommunens ambisjon i klima- og energiarbeidet samt legge føringer for hvilke virkemidler kommunen vil benytte seg av for å realisere denne ambisjonen. Larvik kommune ønsker å ha en plan som er realistisk, målrettet og hensiktsmessig.

Handlingsprogrammet har 5 fokusområder

  • Kunnskapsbyggende og holdningsskapende arbeid
  • Tilpasning til klimaendringer
  • Areal og transport
  • Stasjonært energiforbruk
  • Forbruk og avfall 

Kommunalteknisk plan

Mål og handlingsprogram for kommunaltekniske tjenester. Den kommunaltekniske planen er utformet slik at fagområdene har hvert sitt kapittel.

  • Vann og avløp, inkludert Kommunalteknikk Øya.
  • Renovasjon
  • Vei
  • Park og friområder

Renovasjon

Renovasjon i plan- og byggesaker, tekniske retningslinjer for Larvik og Sandefjord.

Målet med retningslinjene er å hjelpe kommunene til å stille riktige krav til avfallsløsningen og tilhørende veisystem, ved behandling av arealplan og byggesøknad. Retningslinjene er ment som et verktøy for kommunene, og skal samtidig gi veiledning til utbyggere, borettslag og sameier i planlegging av avfallsløsningene.

Veinormal

Veinormal setter krav til blant annet utforming, standard og sideareal til kommunale veianlegg.

Til toppen