Reguleringsplan

Innhold

En reguleringsplan er kommunens måte å styre utviklingen av et definert område. Hvordan skal vi bo? Hvor skal vi ha parker og fritidsområder? Hvordan skal vi bevege oss rundt i byen?

Kommuneplanens arealdel definerer generell bruk av områder og de store linjene. En reguleringsplan definerer bruken av et definert område innenfor arealdelen. Hvordan skal bebyggelse, adkomst og lekeplasser fungere sammen. Hvordan skal naturområder skjermes og hvilke farer må det tas hensyn til.

Reguleringsplanen angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i bestemte områder i en kommune og inneholder planbeskrivelse, plankart og bestemmelser. En reguleringsplan er også i mange tilfelle nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging. En planprosess må følge fastsatte prosesser for å sikre at alle som berøres får muligheter til å delta i prosessen og påvirke resultatet.

Plankart

Plankartet viser hvor boliger, veier, lekeplasser, skoler, og så videre skal plasseres (formålsområder).

Her vises også hvilke kvaliteter som skal bevares (Hensynssoner) og hvilke farer som må ivaretas (faresoner). Plankartet inneholder også linjer som beskriver byggegrense og frisikt i veikryss (juridiske linjer).

Bestemmelsene

Bestemmelsene utfyller plankartet og beskriver hvordan områdene kan brukes, hva som kan bygges, hvor tett eller høyt det kan bygges. Bestemmelsene kan også sette krav til hva som skal bevares og hvordan bygg skal skjermes mot farer.

Ofte inneholder bestemmelsene også regler om hva som må være på plass, som for eksempel en illustrasjon av uteområder eller opparbeidelse av vei eller lekeplass, før man kan få lov til å bygge.

Planregister

Her finner du en oversikt over alle vedtatte arealplaner i kommunen. Du finner også informasjon om planer som er under arbeid og planer som ikke lenger gjelder.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Servicetorget om du trenger hjelp til å finne ut hva som gjelder for din eiendom.

Til toppen