Endring av reguleringsplan

Innhold

Informasjon om hvordan endre eller oppheve en reguleringsplan.

I en planprosess avveies ulike interesser og hensyn, eventuelle konflikter avklares, vern/bevaring sikres og arealer klargjøres for utbygging. Plan- og bygningsloven krever at det gjøres omfattende utredninger og at de som kan bli berørt av planen skal få si sin mening før den vedtas.

Endre eller oppheve

Å endre eller oppheve en reguleringsplan følger i utgangspunktet de samme reglene som når man lager en ny reguleringsplan. De fleste endringer i reguleringsplaner gjennomføres etter ønske fra grunneier/utbygger. Planer oppheves oftest når de blir erstattet av nye planer. 

Endre etter forenklet prosess

For noen reguleringsendringer er det lagt opp til en enklere prosess etter plan- og bygningsloven § 12-14. Dette gjelder endringer som

 • i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig,
 • ikke går utover hovedrammene i planen
 • og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder

Den som ønsker å søke om en planendring, må få utarbeidet et endringsforslag av en konsulent som har tilstrekkelig fagkompetanse til å endre reguleringsplaner.

Søk om reguleringsendring med forenklet behandling

Etter en gjennomgang av søknaden beslutter vi om forslaget til endring kan gjennomføres etter en forenklet prosess eller om det kreves full behandling. Å endre en reguleringsplan etter en forenklet prosess tar minimum tre måneder.

Nyttig informasjon

 1. Det er kun fagkyndige som kan utarbeide reguleringsplaner (Plan- og bygningsloven § 12-3, fjerde ledd). Når vi vurderer fagkyndighet, vil vi forvente:

  • God samfunnsforståelse
  • Forståelse for innhold og utforming av plandokumenter og plankart
  • Kunnskap om hvordan planer blir utarbeidet
  • Kunnskap om hvordan planprosesser blir gjennomført
 2. Det er ikke krav til å avholde oppstartsmøte, men det kan avholdes dersom kommunen eller forslagsstiller anser at det er behov for det. Det anbefales å holde veiledningsmøte eller oppstartsmøte dersom det er tvil om endringen kan følge forenklet behandling. Møtene er gebyrbelagt.

  Det er ikke krav til å kunngjøre og varsle oppstart. I tilfeller hvor det kan være tvil om saken kan følge forenklet behandling, anbefales det å varsle oppstart på vanlig måte. Det må fremgå av varslingen at kommunen vil vurdere forenklet behandling.

  For å sikre tilstrekkelige opplysninger for å kunne vurdere om søknaden kan behandles etter forenklet prosess ber vi om at søknad om planendring etter forenklet prosess sendes inn på eget skjema.

 3. Det er ikke krav til at forslaget skal legges ut på offentlig ettersyn. Før det treffes vedtak skal forslag til endring sendes på begrenset høring slik at disse får anledning til å uttale seg. Høringen inkluderer berørte myndigheter, eiere og festere av eiendommer som direkte berøres av vedtaket og andre  berørte parter. Uttalefrist settes normalt til 4 uker.

 4. Myndigheten til å treffe vedtak er delegert til Planutvalget. Når vedtak er fattet, oppdaterer kommunen bestemmelser og evt. plankart i henhold til vedtaket.
  Vedtaket kunngjøres på nett og i avis, og høringsparter varsles med brev. Det er normalt 3 ukers klagefrist på vedtak om endring.

 5. Dersom du er uenig i et vedtak i saken din eller er part i en sak der det er fattet vedtak kan du ha rett til å klage.Dersom det kommer klage må vedtaket gjennom klagebehandling.

 6. Alle søknader om private planforslag, endringer eller dispensasjoner medfører kostnader.

Har du spørsmål

Ta kontakt med Servicetorget så hjelper de deg videre.

Til toppen