Planarbeid

Innhold

Beskrivelse av hvordan planarbeidet foregår.

Når det skal utarbeides reguleringsplan for et område, stiller plan- og bygningsloven krav til hvordan dette skal foregå. 

 1. Før planarbeidet starter opp må forslagsstiller ha et møte med kommunen (administrasjonen) om planarbeidet. I oppstartsmøtet gir kommunen rammer og føringer for planarbeidet.

 2. Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeid. Dette gjøres ved kunngjøring i avis og gjennom elektroniske medier, samt ved å tilskrive aktuelle høringsinstanser og berørte parter som grunneiere og naboer.

 3. Forslagsstiller utarbeider et planforslag på bakgrunn av rammer og føringer fra kommunen, og innspill til planarbeidet som har kommet i forbindelse med varslingen. Det stilles spesielle krav til materialets innhold og kvalitet.

  Planforslaget sendes inn til kommunens administrasjon, som gjennomgår det innsendte materialet og forbereder saken for 1.gangsbehandling.

 4. Ved førstegangsbehandlingen foreligger det et konkret forslag til reguleringsplan. Forslaget består av et plankart og et sett bestemmelser. I tillegg foreligger det et saksfremlegg eller en saksutredning som beskriver planforslaget.

  Planforslaget behandles av planutvalget eller av planavdelingen. Forslaget blir enten lagt ut til høring, bearbeidet eller avvist.

 5. I høringsperioden blir alle berørte varslet, og kan komme med innspill til planen.

 6. Når høringsfristen har gått ut, forberedes ny behandling av planforslaget i bygningsrådet, før saken går til kommunestyret.

 7. Kommunestyret vedtar reguleringsplaner. Gjennom en vedtatt reguleringsplan blir arealbruken gjort bindende for den enkelte grunneier.

  Den politiske behandlingen av planer kan følges via den politiske møtekalenderen eller du kan søke i politisk saker.


 8. Når en reguleringsplan er vedtatt, blir dette kunngjort. Du har anledning til å klage på vedtaket.


 9. Behandlingstiden for en reguleringsplan avhenger av sakens kompleksitet og størrelse.

  Når det sendes inn et privat planforslag, har kommunen en frist på 12 uker på å førstegangsbehandle planforslaget. Fristen løper når planforslaget er komplett innsendt.

  Mange reguleringssaker kan være kontroversielle; politisk, i forhold til overordnete myndigheter, nabolag eller ulike interessegrupper. Slike saker kan derfor ofte ta lengre tid.

Til toppen