Informasjon om befaring og taksering av eiendommer

Innhold

Over 6000 eiendommer i Larvik skal takseres for eiendomsskatt.

Alle som eier tomt, bolig og fritidsbolig i Larvik fikk i mars et informasjonsbrev om hvordan eiendommer verdisettes i forbindelse med eiendomsskatt.

Takseringsfirmaet Verditaksering Kjell Larsen AS (VKL) har gjennomført  utvendig befaring av eiendommer som sakkyndig nemnd skal taksere fra mars måned. Befaringene vil være ferdig i første halvdel av juni.

VKL sine ansatte er iført gule vester med påskriften “Taksering” på ryggen, samt legitimasjon utstedt av Larvik kommune. 

Du behøver ikke være hjemme eller være med på befaringen, da den kun skjer utendørs. 

SCR 20230317 Jckp
VKL sine ansatte er iført gule vester med påskriften “Taksering” på ryggen, samt legitimasjon utstedt av Larvik kommune.

Bakgrunn

Kommunestyret i Larvik vedtok i desember å innføre eiendomsskatt i Larvik kommune fra og med 2023. For skatteåret 2023 skal det beregnes eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer og ubebygde tomter til slike formål.

For boliger har kommunestyret vedtatt å bruke Skatteetatens boligverdier (beregnet markedsverdi) som grunnlag for beregning av eiendomsskatten. 

I de tilfeller der kommunen ikke har boligverdi fra Skatteetaten, må eiendommen befares og takseres. 

Dette gjelder alle fritidsboliger, tomter, samt boliger som Skatteetaten av ulike grunner ikke har beregnet verdi på.

Hvem skal taksere?

Kommunestyret har oppnevnt en sakkyndig nemnd som har ansvaret for fastsettelse av takster.

Det er takstfirmaet Verditaksering Kjell Larsen AS (VKL) som på vegne av nemnda vil befare eiendommer og fremlegge forslag til takst. 

Vedtatt takst og utskriving av eiendomsskatt sendes ut til den enkelte eier innen 1. juli 2023. Her vil du få opplysning om hvordan verdien på eiendommen er beregnet og hvor mye du skal betale i eiendomsskatt.

Kommunen vil i tillegg legge ut en liste over alle skattlagte og fritatte eiendommer. Listen blir tilgjengelig på kommunens nettside og i Feyers gate 7.

SCR 20230317 Jlls
Metoden for eiendomsskattetakseringen bygger på faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger av eiendommen.

Metode for taksering

Metoden for eiendomsskattetakseringen bygger på faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger av eiendommen.

For noen eiendommer vil det være manglende faktaopplysninger fra matrikkelen (Norges offisielle register over fast eiendom).

Her vil vi innhente informasjon ved utvendig oppmåling under befaringen. Det blir gjort en skjønnsmessig vurdering av eiendommen hvor det blir tatt hensyn til eiendommens beliggenhet, tilstand, alder, vedlikehold osv.

Landbrukseiendommer

Konsesjonspliktige landbrukseiendommer med aktiv landbruksdrift har fritak fra eiendomsskatt. Fritaket gjelder kun driftsdelen av jord- og skogbrukseiendom.

Våningshus, bolig, garasje og fritidsbygning, skal takseres som normalt.

Kontaktinformasjon om eiendomsskatt


E-post:
postmottak@larvik.kommune.no

Tlf: 33 17 10 10

Til toppen