Hvem gjør hva?

Innhold

Kommunestyret

Kommunestyret vedtar hvert år om det skal utskrives eiendomsskatt og bestemmer skattesatsen.

Kommmunestyret vedtok 14.12.2022 å skrive ut eiendomsskatt for Larvik kommune i 2023 i henhold til eiendomsskatteloven § 2 og § 3a.

Sakkyndig nemnd

Sakkyndig nemnd er oppnevnt av kommunestyret og følger valgperioden.

Sakkyndig nemnds oppgave er å vedta rammer og retningslinjer for taksering.

Disse ligger til grunn for de foreslåtte takstene til firmaet Verditaksering Kjell Larsen AS i takseringsprosjektet. Nemnda vurderer og vedtar takstene endelig.

Sakkyndig nemnd er første instans for klagebehandling, dersom du klager på eiendomsskatten.

Sakkyndig nemnd består av:

Utvalgsleder: Per Øystein Andersen
Nestleder: Søren Øyvind Hellenes
Medlem: Anne-Kari Hedlund
Vararepresentant: Sonja Mandt
Vararepresentant: Tormod Knutsen
Vararepresentant: Øystein Smith-Larsen

Eiendomsskattekontoret

Eiendomsskattekontoret er en del av kommunens administrasjon.

Eiendomsskattekontoret bistår takseringsfirmaet Verditaksering Kjell Larsen AS og sakkyndig nemnd med praktiske og administrative oppgaver.

Eiendomsskattekontoret deltar også på sakkyndig nemnds møter. Kontoret deltar ikke i selve takseringsarbeidet, eller har stemmerett på nemndas møter.

Andre oppgaver:

  • ajourholde oversikt over skatteobjekter.
  • foreta årlig utskriving av eiendomsskatt i henhold til gjeldende budsjettvedtak og  fastsatte rammer og retningslinjer.
  • utarbeide og vedlikeholde rutiner for å få oversikt over nye og endrede skatteobjekter fra kommunens bygningsmyndigheter.
  • sørge for at det blir foretatt taksering av nye og endrede skatteobjekter.
  • være sekretariat for sakkyndig nemnd og klagenemnd, og utarbeider saker til behandling, samt ekspedere vedtak.

Takseringsfirmaet: Verditaksering Kjell Larsen AS.

Verditaksering Kjell Larsen AS ble etter anbudsrunde valgt til å foreta eiendomsskattetakseringen i Larvik kommune. 

Til toppen