Fakturering og betaling

Innhold

Eiendomskatten faktureres sammen med de øvrige kommunale avgiftene.

Skatteseddelen som sendes ut i februar 2024 viser skatten for hele 2024.

Eiendomsskatten faktureres sammen med kommunale avgifter. De tre første månedene faktureres samlet i mars måned. Deretter faktureres det månedlig.

Eiendomsskatt på under kr 300,- pr. år kreves ikke inn.

  • For eiendommer med flere eiere/festere sendes fakturaen til registrert fakturamottaker for kommunale avgifter.
  • For borettslag sendes en felles faktura til borettslaget, mens seksjoner i sameie som hovedregel får hver sin faktura.

Vedtak om eiendomsskatt kan kun fattes for et år av gangen. Kommunestyret i Larvik må gjøre et nytt vedtak for eventuell eiendomsskatt i 2025.

Du må betale eiendomsskatten til forfall selv om du sender en klage.

Søknad om reduksjon av eiendomsskatt

Eiendomsskatteloven § 28 sier: «Gjer særlege grunnar at det kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten setjast ned eller ettergjevast av formannskapet»

Det er svært strenge vilkår for reduksjon eller bortfall etter denne bestemmelsen. En vanskelig økonomisk situasjon er ikke i seg selv nok. Det er kun i rene unntakstilfeller det kan gis reduksjon eller bortfall av eiendomsskatt. Ved behandling av en søknad må formannskapet avgjøre om de strenge vilkårene er oppfylt. Søknaden bør derfor inneholde informasjon som dokumenterer begrunnelsen.

Det vil bli gjort en konkret helhetsvurdering ved behandlingen av hver enkelt sak. Det er administrasjonen som forbereder saken. Formannskapet behandler søknader om bortfall eller nedsettelse av eiendomsskatten og fatter vedtak i saken.

Vedtaket kan kun fattes for ett år av gangen. 

Søk om nedsettelse, utsettelse eller ettergivelse
Til toppen