Skilt og reklame

Innhold

Finn ut om tiltaket du har planlagt krever søknad eller ikke.

Definisjon

Skilt eller reklame krever i utgangspunktet søknad fra kvalifisert foretak. Det betyr at du må ta kontakt med noen profesjonelle som kan stå ansvarlig for søknaden til kommunen

Krever ikke søknad

Du trenger ikke å søke dersom

 • skilt- og reklameinnretningen er på inntil 3 kvadratmeter og innretningen er montert flatt på veggen
 • du skal sette opp ett virksomhetsskilt på en fasade der det ikke er andre skilt fra før
 • det nye skiltet skal erstatte t eksisterende skilt som er godkjent av kommunen

Husk at du selv har ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke.

System.AggregateException: One or more errors occurred. (Object reference not set to an instance of an object.)
 ---> System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Umbraco.Extensions.PublishedContentExtensions.Url(IPublishedContent content, IPublishedUrlProvider publishedUrlProvider, String culture, UrlMode mode)
  at Munibaze.Core.Extentions.PublishedContentExtentions.GetShortcutInfo(IPublishedElement element) in C:\aSource\munibaze\Muni.Web\Core\Extentions\PublishedContentExtentions.cs:line 233
  at AspNetCore.Views_Partials_Grid_Editors_DocTypeGridEditor_linkListDTGE.ExecuteAsync() in D:\sites\ny.larvik.kommune.no\Views\Partials\Grid\Editors\DocTypeGridEditor\linkListDTGE.cshtml:line 18
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageCoreAsync(IRazorPage page, ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageAsync(IRazorPage page, ViewContext context, Boolean invokeViewStarts)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderAsync(ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.ViewViewComponentResult.ExecuteAsync(ViewComponentContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.DefaultViewComponentInvoker.InvokeAsync(ViewComponentContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.DefaultViewComponentHelper.InvokeCoreAsync(ViewComponentDescriptor descriptor, Object arguments)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.Threading.Tasks.Task.ThrowIfExceptional(Boolean includeTaskCanceledExceptions)
  at System.Threading.Tasks.Task`1.GetResultCore(Boolean waitCompletionNotification)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.RenderDocTypeGridEditorItem(IViewComponentHelper helper, IHtmlHelper htmlHelper, IPublishedElement content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.RenderDocTypeGridEditorItem(IViewComponentHelper helper, IHtmlHelper htmlHelper, Object model)
  at AspNetCore.app_plugins_doctypegrideditor_render_doctypegrideditor.ExecuteAsync() in D:\sites\ny.larvik.kommune.no\app_plugins\doctypegrideditor\render\doctypegrideditor.cshtml:line 4
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageCoreAsync(IRazorPage page, ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageAsync(IRazorPage page, ViewContext context, Boolean invokeViewStarts)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderAsync(ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.RenderPartialCoreAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData, TextWriter writer)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.PartialAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at AspNetCore.Views_Partials_grid_editors_base.ExecuteAsync() in D:\sites\ny.larvik.kommune.no\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 11

Søke med hjelp av fagfolk

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom

 • skiltet skal føres opp eller tas ned på fasade over fortau eller andre folksomme områder
 • du skal montere eller ta ned flere skilt på samme fasade
 • skiltet er større enn 6,5 kvadratmeter, høyere enn 3,5 meter, og bredere enn 1,5 meter
  Søk med hjelp av fagfolk

Før igangsetting må nødvendig prosjektering være gjennomført.

Søknaden må utformes av et firma som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess (ansvarlig søker). Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. 

Alle håndverkere (firma) må ha erklært ansvarsrett for sine fagområder.

Betaling

Behandlingsgebyr beregnes etter type tiltak og størrelse. Det kreves også gebyr for behandling av dispensasjonssøknader.

Gjeldende gebyrer for ulike tiltak finner du i kommunens gebyrregulativ.

Lover og retningslinjer

Byggesaksforskriften § 4-1 bokstav e nr. 4 regulerer de ikke søknadspliktige tiltak

Plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 30-3 regulerer de tiltakene som er søknadspliktig

Kommuneplanens arealdel § 2-10 innehar også bestemmelser om skilt og reklame

Til toppen