Skilt og reklame

Innhold

Finn ut om tiltaket du har planlagt krever søknad eller ikke.

Definisjon

Skilt eller reklame krever i utgangspunktet søknad fra kvalifisert foretak. Det betyr at du må ta kontakt med noen profesjonelle som kan stå ansvarlig for søknaden til kommunen

Krever ikke søknad

Du trenger ikke å søke dersom

  • skilt- og reklameinnretningen er på inntil 3 kvadratmeter og innretningen er montert flatt på veggen
  • du skal sette opp ett virksomhetsskilt på en fasade der det ikke er andre skilt fra før
  • det nye skiltet skal erstatte t eksisterende skilt som er godkjent av kommunen

Husk at du selv har ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke.

Søke med hjelp av fagfolk

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom

  • skiltet skal føres opp eller tas ned på fasade over fortau eller andre folksomme områder
  • du skal montere eller ta ned flere skilt på samme fasade
  • skiltet er større enn 6,5 kvadratmeter, høyere enn 3,5 meter, og bredere enn 1,5 meter
    Søk med hjelp av fagfolk

Før igangsetting må nødvendig prosjektering være gjennomført.

Søknaden må utformes av et firma som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess (ansvarlig søker). Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. 

Alle håndverkere (firma) må ha erklært ansvarsrett for sine fagområder.

Betaling

Behandlingsgebyr beregnes etter type tiltak og størrelse. Det kreves også gebyr for behandling av dispensasjonssøknader.

Gjeldende gebyrer for ulike tiltak finner du i kommunens gebyrregulativ.

Lover og retningslinjer

Byggesaksforskriften § 4-1 bokstav e nr. 4 regulerer de ikke søknadspliktige tiltak

Plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 30-3 regulerer de tiltakene som er søknadspliktig

Kommuneplanens arealdel § 2-10 innehar også bestemmelser om skilt og reklame

Til toppen