Fasadeendring

Innhold

Finn ut om tiltaket du har planlagt krever søknad eller ikke.

Definisjon

Fasaden på et bygg er yttervegger og tak. Fasadeendringer kan for eksempel være å bytte vinduer, endre kledning eller taktekking, sette inn en ny dør eller å innglasse balkonger.

Fasadeendring er et tiltak som kan være søknadspliktig. Hvis fasadeendringen ikke fører til at bygningens karakter endres, eller endringen er en tilbakeføring av tidligere dokumentert utførelse, kan dette være unntatt søknadsplikt.

I Larvik kommune er det flere arealplaner som har strengere regler for søknadsplikt enn det som kommer frem i forskriftene. Hvis du bor innenfor området spesialområde bevaring, kan du som hovedregel ikke gjøre fasadeendringer uten å søke først. Dette gjelder også dersom huset ditt er verneverdig. Det er derfor viktig at du kontrollerer hvilke regler som gjelder for eiendommen din.

Krever ikke søknad

Du trenger som regel ikke å søke dersom

  • du skal skifte, sette inn eller fjerne vindu eller dør, så lenge bygningens karakter ikke endres, jf. plan- og bygningsloven § 20-5, bokstav f
  • du skal skifte tak (det kan være søknadspliktig hvis du må heve taket)
  • du endrer hele fasaden tilbake til en tidligere dokumentert utførelse
  • endringen er i tråd med arealplaner for eiendommen

Husk at du selv har ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke.

Søke med hjelp av fagfolk

Du må søke med hjelp av fagfolk dersom fasadeendringen

  • endrer bygningens karakter
  • innebærer inngrep i bærende konstruksjoner
  • innebærer inngrep i brannvegger eller andre brannsikre bygningsdeler
  • er nærmere enn 4 meter fra nabogrensen
  • gjør at kravene til lys, rømning eller brannsikkerhet ikke blir oppfylt

Fasadeendringer på bygninger med kulturminneinteresse vil oftere endre bygningens karakter og dermed være søknadspliktige.

Hvis du endrer fasaden fordi bruken av et rom skal endres, for eksempel fra bod til soverom, må du søke om bruksendring. Fasadeendringer blir da en del av denne søknaden.

Før igangsetting må nødvendig prosjektering være gjennomført.

Søknaden må utformes av et firma som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess (ansvarlig søker). Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. 

Alle håndverkere (firma) må ha erklært ansvarsrett for sine fagområder.

Betaling

Behandlingsgebyr beregnes etter type tiltak og størrelse. Det kreves også gebyr for behandling av dispensasjonssøknader.

Gjeldende gebyrer for ulike tiltak finner du i kommunens gebyrregulativ.

Til toppen