Bruksendring

Innhold

Finn ut om tiltaket du har planlagt krever søknad eller ikke.

Definisjon

Bruksendring er når bruk, formål eller funksjon endres med tanke på den bruken som allerede er tillatt. Det skal tas hensyn til hva slags formål reguleringsplanen stiller opp, og det skal tas hensyn til omgivelser, som trafikk, åpningstider osv. 

Krever søknad

Du må alltid søke om bruksendring dersom bruken ikke er i samsvar med formålet bak tillatelsen. Husk at det stilles krav til bokvalitet.

Husk at du selv har ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke.

Søke selv

Dersom du skal ta i bruk bod eller vaskerom og endre til soverom, stue eller liknende (endre fra tilleggsdel til hoveddel) innenfor eksisterende leilighet eller branncelle. Dette forutsetter at du ikke utfører søknadspliktige tiltak i bærende konstruksjoner ved for eksempel å senke gulv i kjeller.

Søke med hjelp av fagfolk

I forbindelse med etablering av leilighet eller sekundærleilighet (ny boenhet, for eksempel til utleie). Du må også søke med ansvarlig foretak ved endring i bruk, for eksempel fra kontor til bolig eller fra bolig til forretning.

Før igangsetting må nødvendig prosjektering være gjennomført.

Søknaden må utformes av et firma som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess (ansvarlig søker). Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. 

Alle håndverkere (firma) må ha erklært ansvarsrett for sine fagområder.

Betaling

Behandlingsgebyr beregnes etter type tiltak og størrelse. Det kreves også gebyr for behandling av dispensasjonssøknader.

Gjeldende gebyrer for ulike tiltak finner du i kommunens gebyrregulativ.

Airbnb

Omfattende korttidsutleie kan være en søknadspliktig bruksendring.

Hvis en bolig eller leilighet brukes, eller tilrettelegges for bruk, som i større grad tilsvarer hotell-/næringsvirksomhet, og dette eksempelvis fører til økt trafikk eller støy, vil dette kunne være en søknadspliktig bruksendring. Det er ikke uten videre mulig å angi nøyaktig hvor grensen går for når bruk av bolig endrer karakter til bruk som tilsvarer næringsvirksomhet, og dermed utgjør en søknadspliktig bruksendring. Dette vil måtte vurderes konkret i hver enkelt sak, med hensyn til hva som er formålet med bruken og virkningene på omgivelsene. Kontakt Servicetorget for veiledning.

Til toppen