Basseng, brønn eller dam

Innhold

Finn ut om tiltaket du har planlagt krever søknad eller ikke.

Oppføring av basseng er som hovedregel et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1. Men det finnes visse unntak, slik som midlertidig basseng og basseng av en viss størrelse. Se følgende:

Krever ikke søknad

Basseng er unntatt søknads- og meldeplikt dersom

  • bassenget er mindre enn 20 cm dypt
  • bassenger er plassert oppå terrenget, dvs. uten at det er gjort terrenginngrep
  • tiltaket ikke er i strid med bestemmelser gitt eller i medhold av plan- og bygningsloven

Det er også gjort unntak for basseng som skal plasseres midlertidig på en eiendom. Skal ikke bassenget stå lenger enn to måneder er det unntatt søknadsplikt. Dette under forutsetning av at bassenget ikke plasseres i strid med byggegrense eller mindre enn fire meter fra nabogrense.

Krever søknad

Oppføring av permanent basseng er søknadspliktig og søknaden må fremlegges av et ansvarlig foretak. Mindre basseng hvor det ikke kreves særlig grad av prosjektering og bassenget ikke er tilknyttet offentlig VA-anlegg kan omsøkes uten ansvarlig søker.

Dokumentasjon som skal vedlegges søknaden:

  • Redegjørelse angående tilknytning til ledningsnett. For basseng som ikke er tilknyttet avløpsledning må avløpsvannet disponeres på egen grunn. Svømmebasseng som står med fast vanntilkobling skal utstyres med vannmåler og avløpet skal tilkobles spillvannsledning eller eventuelt felles ledning.
  • En redegjørelse for sikring av basseng, se TEK17 § 8-3.
  • Snittegning må vise fundamentering, eksisterende og fremtidige terrenglinjer.
  • Plantegning må vise platting, terrasse, sikkerhetsgjerde, innhengning, maskinrom, og lignende.
  • På situasjonskart skal bassenget med tilhørende konstruksjoner (platting, terrasse, maskinrom, gjerder og lignende) inntegnes og målsettes. Avstand til nabo og vei må vises.
  • Redegjørelse om plassering av bassengets renseanlegg skal følge søknaden.

Bebygd areal, bruksareal og uteoppholdsareal

Svømmebasseng som ikke er overbygget og som går mindre enn 50 cm over ferdig planert terreng skal ikke medregnes i bebygd areal. Svømmebasseng utgjør ikke bruksareal. Svømmebasseng som ikke er overbygget regnes med i uteoppholdsarealet.

Avstandskrav

Svømmebasseng som er nedgravd og under 50 m² anses som et mindre tiltak og kan plasseres minimum én meter fra nabogrense.

Krav til sikring

Basseng, brønn eller dam skal være sikret med gjerde, overdekking eller tilsvarende for å forhindre at personer faller i dem. Dette er grunneiers ansvar uavhengig av om tiltaket er søknadspliktig. Er grunnen bortleid mer enn 2 år er dette ansvaret tillagt festeren.

Overdekking, overbygg, lokk, lås og gjerde med port/grind må holdes i forsvarlig stand og være laget av solide materialer. Se for øvrig plan- og bygningsloven § 28-6 og TEK17 § 8-3.

Betaling

Behandlingsgebyr beregnes etter type tiltak og størrelse. Det kreves også gebyr for behandling av dispensasjonssøknader.

Gjeldende gebyrer for ulike tiltak finner du i kommunens gebyrregulativ.

Til toppen