Vedtatte reguleringsplaner

Innhold

Kommunestyret vedtok 15.02.24 reguleringsplaner for Lillevik renseanlegg og Kolbensrød Camping

Larvik kommunestyre vedtok i møte 15.02.2024 følgende reguleringsplaner m/bestemmelser:

  • Lillevik renseanlegg (ArkivsakID 22/11642)
  • Kolbensrød Camping (ArkivsakID 19/8609) 

Plankart, bestemmelser og andre plandokumenter finnes i Plandialogen.

Informasjon om klagemuligheter

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark innen 3 uker fra denne kunngjøringen, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12 og Forvaltningslovens § 32.

Klagen sendes skriftlig med henvisning til ArkivsakID til Larvik kommune, virksomhet Arealplan, Postboks 2020, 3255 LARVIK eller postmottak@larvik.kommune.no

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med virksomhet Arealplan etter at klagefristen er utgått for å få avklart om evt. klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak.

Til toppen