Vedtatte reguleringsplaner 25.03.2020

Detaljert reguleringsplan for Storgata 47, gbnr 3020/1996 m.fl. og Anvikstranda camping, bnr. 4123/1, 4123/1/82 og 4123/1/84.

Larvik formannskap vedtok i møte 25.03.2020 følgende reguleringsplaner med bestemmelser:

  • ArkivsakID 18/25103 Detaljert reguleringsplan for Storgata 47, gbnr 3020/1996 m.fl.
  • ArkivsakID 18/22022 Detaljert reguleringsplan for Anvikstranda camping, bnr. 4123/1, 4123/1/82 og 4123/1/84

Formannskapets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark innen 4 uker fra denne kunngjøringen, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12 og Forvaltningslovens § 32.

eller skriftlig med henvisning til arkivsakID til Larvik kommune, virksomhet Arealplan, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter Plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr. Forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med virksomhet Arealplan etter at klagefristen er utgått for å få avklart om eventuell klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak.

publisert i Østlands-Posten 03.04.2020 og i Kunngjøringer 02.04.2020

Til toppen